తెలుగు భాగవతము

మూలాలుసవరించు

ఈ క్రంది ప్రచురణలు సామాన్య శకం 15వ శతాబ్దపు సహజ కవి, తెలుగు కవి, బమ్మెఱ పోతనామాత్యులచే [1] రచియింపడిన ప్రమాణికమైన గ్రంథములు. కనుక మేధోహక్కుల పరిధిలోకి రావు. (Public Domain Content) వీటిని సంకలనం చేసి ఎందరో ప్రచురణలు చేసుకున్నారు. ఆ మూల పాఠాన్ని యధా మూలంగా పద్యగద్యాలు ఇవ్వడమైనది, నిఘంటు అర్థాలు (Dictionary meaning for words), భావాలు (Abstract Meaning) మాత్రమే చేర్చి ప్రచురించడమైనది. - భాగవత గణనాధ్యాయి

పోతన తెలుగు భాగవతముసవరించు

పోతన తెలుగు భాగవతము

 1. ప్రథమ స్కంధము
 2. ద్వితీయ స్కంధము
 3. తృతీయ స్కంధము
 4. చతుర్ధ స్కంధము
 5. పంచమ స్కంధము (ప్రథమాశ్వాసము)
 6. పంచమ స్కంధము (ద్వితీయాశ్వాసము)
 7. షష్ఠ స్కంధము
 8. సప్తమ స్కంధము
 9. అష్ఠమ స్కంధము
 10. నవమ స్కంధము
 11. దశమ స్కంధము (ప్రథమాశ్వాసము)
 12. దశమ స్కంధము (ద్వితీయాశ్వాసము)
 13. ఏకాదశ స్కంధము
 14. ద్వాదశ స్కంధము
 15. అకారాది పద్యసూచిక
 16. భాగవతము-సాంఖ్యము


బమ్మెర పోతన - భోగినీ దండకముసవరించు

బమ్మెర పోతన - భోగినీ దండకము

బమ్మెర పోతన - నారాయణ శతకముసవరించు

బమ్మెర పోతన - నారాయణ శతకము
నారాయణ శతకము (ద్విపద శతకం)

బమ్మెర పోతన - వీరభద్ర విజయముసవరించు

వీరభద్ర విజయము/ప్రథమాశ్వాసము
వీరభద్ర విజయము/ద్వితీయాశ్వాసము
వీరభద్ర విజయము/తృతీయాశ్వాసము
వీరభద్ర విజయము/చతుర్థాశ్వాసము


ఇతర భాగవత రచనలుసవరించు

 1. నారాయణీయము
 2. యదువంశము
 3. బమ్మెఱ పోతన చరిత్రము
 4. అవతార మిమాంస