రచయితలు (ప)
ఇంటిపేరు "ప"తో మొదలవు రచయితల అనుక్రమణిక పుట ఇది. బండలిపిలో కనబడు రచయితలు ప్రముఖులని గమనించగలరు. రచయితలు-ప కూడా చూడగలరు, అక్కడి చిట్టా ఇక్కడికంటెఁ సంపూర్ణముగానుండగలదు, కానీ క్రమములోనుండకపోవచ్చుఁ.
రచయితల అనుక్రమణిక: 


సవరించు

పాసవరించు

పిసవరించు

పుసవరించు

పూసవరించు

పైసవరించు

పోసవరించు

పంసవరించు