ప్లూటార్కు
(46–127)
చూడండి: జీవితచరిత్ర. ప్రాచీన గ్రీకు చరిత్రకారుడు.

ప్లూటార్కు గురించిన రచనలుసవరించు