రామేశ్వరమాహాత్మ్యము


రామేశ్వరమాహాత్మ్యము


ఇది

ఏనుగు లక్ష్మణకవి ప్రణీతము

అష్టావధాని

శ్రీరాజా మంత్రిప్రెగడ భుజంగరావు

బహద్దరు జమీందారుగారిచే

మంజువాణియందు ప్రచురింపఁబడినది

ఏలూరు

మంజువాణీముద్రాక్షరశాల

1903

వెల 0-8-0 ఆణాలు

All rights Reserved.

This work was published before January 1, 1928, and is in the public domain worldwide because the author died at least 100 years ago.