1. కృష్ణ యజుర్వేదము (తైత్తిరీయ సంహితము)
  2. శుక్ల యజుర్వేదము (వాజసనేయ సంహితము)

కృష్ణయజుర్లేధము

బయటి లింకులుసవరించు

Audio download links for Yajur Veda Alternate download links