భారతి మాసపత్రిక

భారతి పత్రిక ముఖచిత్రం.
Volume From To Volume From To
సంపుటము 1 జనవరి 1924 డిసెంబరు 1924 సంపుటము 2 జనవరి 1925 డిసెంబరు 1925
సంపుటము 3 జనవరి 1926 డిసెంబరు 1926 సంపుటము 4 జనవరి 1927 డిసెంబరు 1927
సంపుటము 5 జనవరి 1928 డిసెంబరు 1928 సంపుటము 6 జనవరి 1929 డిసెంబరు 1929
సంపుటము 7 జనవరి 1930 డిసెంబరు 1930 సంపుటము 8 జనవరి 1931 డిసెంబరు 1931