ఈ పుటను అచ్చుదిద్దుతున్నప్పుడు సమస్య ఎదురైంది

61

పరాన్నభుక్కులు
22. వ.పటము.
గజ్జి పురుగు ఆడది


గజ్జిపురుగు మగది 200 రెట్లు పెద్దది.గజ్జి పురుగు ఆడుది: 200 రెట్లు పెద్దది.