ఈ పుటను అచ్చుదిద్దుతున్నప్పుడు సమస్య ఎదురైంది

30

10 వ పటము....... చలి జ్వరము.


చలిజ్వరము పురుగులు1.ఆడ పురుగు, మగ పురుగు అను భేదములేని చలి జ్వరపు పురుగు. 2, 3. మగ పురుగు యొక్క వివిధావస్థలు. 4, 5. ఆడ పురుగుల వివిధావస్థలు. 6. సంయోగము చెందిన తరువాత నేర్పడు రూపము. దాని గర్భము నిండ చలి జ్వరపు పురుగులుద్భవించు చున్నవి. 7. గర్భవతియగు తల్లి పురుగు కడుపు పగిలి దాని నుండి వేనవేలు పిల్ల పురుగులు బయలు పడు చున్నవి.