పుట:Annamayya Keertanala Samagra Soochika.pdf/31

ఈ పుటను అచ్చుదిద్దుతున్నప్పుడు సమస్య ఎదురైంది

1405.ఆయమెంటి మోవితీపులానగ రాదా గుకెక పతి గాగిట గూడగ రాదా .సెం. 8. 99 : 169
1406.ఆయము తనకు నాకు నాతడే కాక ఆయనాయ .సెం.16 . 236 : 353
1407.ఆయము నీచేతనునిద్నిిటికిని పాయముపద్ను వచెి బైకనవయాయ .సెం. 7. 353 : 577
1408.ఆయము లెంట్ట యార్చికత యిద .సెం. 9. 21 : 36
1409.ఆయము లిక నిద్దరి కెంట్ట గాక చేయివలె .సెం. 11. 3 : 5
1410.ఆయములకెలాె గురి అతనుని బాణ్ములు చాయ చూచుకమునవె జామెకెెనిపుడు .సెం. 8. 39 : 64
1411.ఆయమేవ ఆయమేవ ఆదపురుష జయకర్ెం తమహెం శ్ర్ణ్ెంభజామి .సెం. 4. 210 : 313
1412.ఆయలవాట్ట చూచి అపపటిమాతో నేడు చాయలనీపని కెెంత సాముసేసెనో .సెం. 8. 92 : 156
1413.ఆయలే యెెంత లేదు నీయట మటాలు వేయు .సెం.27 . 239 : 353
1414.ఆయలే సటలేటికి నపపటి నీవు ఆయములు .సెం.26 . 298 : 428
1415.ఆయలేరా పెంతమాడేయెందు కేమిరా .సెం.20 . 185 : 277
1416.ఆయలేరా మాతోనే అెంత యేటికి చాయలకు .సెం.19 . 382 : 571
1417.ఆయలేర్వ యేడ సుదద ఆతనికి నిద వని .సెం.21. 163 : 244
1418.ఆయలేర్వ యేమి చెపిప రాతని సుదుదలు నాకూ తాయిమకెళాల్ల కాక ద్యగదాద తనకు .సెం. 6. 83 : 115
1419.ఆయలేవయాయ సుదుదలనిిట్ట నరుగుదుము .సెం.19 . 49 : 73
1420.ఆయలేవే చెకుె నొకేె వెంత యేటికి .సెం.16 . 219 : 328
1421.ఆయలేవే జవవనపుటెంగనల కిెంత గదాద .సెం.16 . 113 : 168
1422.ఆయలేవే నీ పగట్టలనీి గెంటిని .సెం.29 . 72 : 107
1423.ఆయలేవే యేమి చెపేప వాతని పెందులు .సెం.21. 93 : 138
1424.ఆయాలు దొర్లివచిినెందులోననే చాయలా .సెం.25 . 198 : 296
1425.ఆర్ెంగ జూడర్వ అదె కృష్ణుమహిమలు కూరిమి మిెంచిన గోపికలు .సెం. 8. 31 : 51
1426.ఆర్గిెంచి కూచునాి డలెవాడె చేరువనే .సెం.26 . 127 : 181
1427.ఆర్గిెంపవో మాయపప యివే పేరిన నేతులు పెరుగులును .సెం. 6. 3 : 4
1428.ఆర్జమైతిని అెంగడి కెకిెతి తారుకాణ్ .సెం.24 . 22 : 32
1429.ఆర్నిమనసు నేనే అనిిటా నఱుగుదును .సెం.23 . 185 : 277
1430.ఆర్మణి వుెండగాను అెంతేకాదా .సెం.21. 49 : 72
1431.ఆర్సి వేరొకచో ముకిడుగగ వలదు, సార్పులౌకిక విమోచనమే ముకిి .సెం. 2. 248 : 370
1432.ఆరుిడ నేను నీకడడ మెెందును లేదు, మూరిిత్రయాతుక మొగి గరుణిెంచవే .సెం. 2. 257 : 382
1433.ఆరుపలు బబబలు నవె వినుడు యేర్పడ నసుర్ల నిట్టవల్ల గెలిచే .సెం. 2. 73 : 108
1434.ఆఱడి బెటుక మాతో నానతీవయాయ .సెం.21. 117 : 175
1435.ఆఱడి బెటుకు మముు నపపటి నీవు ఆఱ .సెం. 11. 259 : 451
1436.ఆఱడి బెటుగనేల ఆతని నిెంతేసి నీవు .సెం.19 . 139 : 208
1437.ఆఱడిబెట్టు మముు నెంతేకాదా జాఱకుని .సెం.20 . 93 : 139
1438.ఆలనట మగడట అవుగాము లిెందునేల .సెం.22 . 64 : 95
1439.ఆలరిజాణ్డవని అెంటిగా నేను ఆలనైతి .సెం. 14 . 62 : 103
1440.ఆలవటుములు వట్టుర్వధరిెంచ గదో పెద్దపాలిెండె బర్వున భామ బడలితివి .సెం. 5. 186 : 273
1441.ఆలాగు పెందులును అట్టవెంటి కూటములు .సెం. 1. 20 : 30
1442.ఆలిెంచు పాలిెంచు ఆదమపురుష క్షమ జాలిదీర్ నీకే శ్ర్ణ్యచొచిితిమి .సెం. 4. 227 : 338
1443.ఆలి మగని తగవులివిగో చెపిపతి నీకు .సెం.29 . 228 : 342
1444.ఆలికి మగనికి నాఱడేటికే తాలిమితోడ లోలో .సెం. 7. 74 : 121
1445.ఆలికి మగనికి సి గుెంత చెలుెనా మేలు .సెం.16 . 22 : 32
1446.ఆలికి మగనికిని అమరెను వలపులు .సెం.22 . 151 : 226
1447.ఆలికి సెంపెెంగతావికణ్గి నట్టు తొలగీ నుదుట జారి తుమిుద్ల పిలెలు .సెం. 5. 225 : 331
1448.ఆలిమగని జాడలు అెంద్రికి నివియే .సెం.28. 193 : 290
1449.ఆలిమగనికి నౌగాము లేడని మేలుగలిగితే .సెం.26 . 340 : 489
1450.ఆలిమగనిసెందకి నడడమునిదా మేలము .సెం.18 289 : 432
1451 . ఆవిభునికి చెపపకు మెంగనరో య్యసుదుదలు . భా . 23 . 277 : 415
1452.ఆశబదుధడనై యలసి నినుి గడు గాసిబెటిునవాడ గాను .సెం. 1. 118 : 175
1453.ఆస గలిగితే నీవూ నాతని జేసుకోరాదా .సెం.29 . 146 : 219
1454.ఆసగా నవవరికైన నడడపెటురానిద .సెం. 14 . 190 : 327
1455.ఆసగిెంచి యునిదాని నలయిెంచనికనేలే .సెం.22 . 339 : 508
1456.ఆసతి మర్గువాడ వనిిటా నీవు మోసపోక నీవాపె ముదులదేరాదా .సెం. 8. 115 : 197