పుట:Annamayya Keertanala Samagra Soochika.pdf/15

ఈ పుటను అచ్చుదిద్దుతున్నప్పుడు సమస్య ఎదురైంది

573.అనేక పెంతగాడవు అెంద్గాడవు మును .సెం.18 91 : 136 574.అనిలెంటా ద్ముులెంటా ఆెండెెంటా బిడడలెంటా .సెం. 1. 149 : 224 575.అనిి తగవులు నీయెందే వునివి యెనిి .సెం.25 . 282 : 421 576.అనిి నీవే తెలుసుకో అటమీద పనులు .సెం.20 . 263 : 394 577.అనిి నేరిచినవాడ వామీదు నేర్వా సని .సెం. 11. 64 : 111 578.అనిి పనులును తొలిె అయినవి నీకు సనిల .సెం.16 . 142 : 212 579.అనిి బినాిణాలు నేరుి వవునే నీవు .సెం.27 . 331 : 490 580.అనిి సిెంగారాలు నీకె అమరుగాక యనిిటా .సెం.26 . 7 : 9 581.అనిి సుదుదలు నరుగు నాతడే కాక యెనిికలు .సెం. 11. 266 : 463 582.అనిి సేవలును జేసీ అెంగన నీకు సనిల .సెం.19 . 74 : 110 583.అనిిగుణాలను నీవే అధికుడవు కని .సెం.24 . 365 : 547 584.అనిిచోటె బర్మాతు నీవు, యినిి రూపుల భ్రమయిెంతువుగా .సెం. 1. 186 : 278 585.అనిిజాతులు దాన యైవునిద కనుిలకలికి మాయగర్చెనో యనగ .సెం. 5. 84 : 123 586.అనిిటా ఇకెట్టలే నీ వాడుకనేవు .సెం.25 . 53 : 78 587.అనిిటా గలికివైతే నౌదువు గాని యెనిరాదాతని .సెం. 7. 63 : 103 588.అనిిటా గాగలపను లాయగాక కనుిల .సెం.16 . 39 : 58 589.అనిిటా గుట్టుతో నుెండు టద మేలు .సెం.23 . 168 : 251 590.అనిిటా ఘనుడు దాను అెందు కేటిదే వునిట్టు .సెం. 11. 133 : 232 591.అనిిటా జాణ్ గద్వే అవుభళ నార్సిెంహుడు .సెం. 13 . 283 : 472 592.అనిిటా జాణ్డ వైతే నౌదువుగాని కనిచోట .సెం.26 . 192 : 273 593.అనిిటా జాణ్డు అలమేలు మెంగపతి పనిి .సెం.27 . 380 : 562 594.అనిిటా జాణ్డు తాను ఆటదాన నిెంతే నేను .సెం.27 . 386 : 571 595.అనిిటా జాణ్డు దాను అదెఱగడ్ల కని .సెం.26 . 202 : 288 596.అనిిటా జాణ్డైనాడు ఆలను నేను .సెం.25 . 101 : 151 597.అనిిటా జాణ్వు నీకు నమరు నీజవరాలు .సెం.28. 188 : 282 598.అనిిటా జాణ్వు నీయెంతదాననా నేను .సెం.22 . 220 : 330 599.అనిిటా జాణ్వు నీవు అట్టవెంటి వాడవా .సెం. 13 . 166 : 277 600.అనిిటా జాణ్వుగావా అెంతేసి నీవెఱగవా యెనిికగా .సెం. 9. 151 : 263 601.అనిిటా జాణ్వైతి వపుపడే నీవు యెనేిసి .సెం.28. 131 : 196 602.అనిిటా జాణ్వౌదువు బౌభళేశ్వర్ యెనిి .సెం.16 . 12 : 17 603.అనిిటా ద్నకు మేలే యెంగన యేల వీగీనే .సెం.16 . 368 : 551 604.అనిిటా ద్నుి జూచుక మునర్వ మీరు పునిమ .సెం. 11. 306 : 533 605.అనిిటా దాము నతిశ్యులే యెనిగ నధికుల్ల యెసగగను .సెం. 4. 411 : 606 606.అనిిటా దొడడవాడవు అననేమి వునిదక .సెం. 14 . 68 : 113 607.అనిిటా దొర్వయితే నౌదువుగాని .సెం.29 . 117 : 175 608.అనిిటా నాగుణ్మెలాె నాత డెఱుగు నినుి .సెం.26 . 229 : 327 609.అనిిటా నాపాలిటికి హరి యాతడే కలడు, యెనిికగా దుదపద్ మెకిెతిమి .సెం. 3. 11 : 15 610.అనిిటా నిట్టు కాని యగపడదు అనిమద్మున జితిమగపడదు .సెం. 4. 81 : 120 611.అనిిటా నినుి మెచేియెంతవార్మా మనిిెంచు .సెం.16 . 209 : 312 612.అనిిటా నీ వెంతరాయమివి అవుట ధర్ుమే అయినాను యెనిగ నీవొకెడవే .సెం. 1. 258 : 386 613.అనిిటా నీకు బుణ్య మయ్యయ గాని .సెం.16 . 97 : 144 614.అనిిటా నీపెెంపు విెంత హనుమెంత నీవు , వుని చోట్ట నిశిిెంత మోహనుమెంతా .సెం. 2. 167 : 249 615.అనిిటా నీవే వుెందునెందువుగాన, యినిి నీవు పుటిుెంచిన వివి నీసొముులే .సెం. 2. 217 : 324 616.అనిిటా నర్జాణ్ డ్లతడే యెరుగును .సెం.28. 25 : 36 617.అనిిటా నర్జాణ్డైన నాయకుడు తాను .సెం.18 59 : 88 618.అనిిటా నే గురిగాక అవి యేమి చేసె నీకు .సెం. 13 . 152 : 254 619.అనిిటా నే ద్నిసితి అెంద్రును మెచిిరి మనినలు .సెం. 9. 140 : 244 620.అనిిటా నేరుపరి అదే యాత డెఱుగడ్ల .సెం. 12 . 150 : 261 621.అనిిటా నేరుపరి హనుమెంతుడు, పినినాడే ర్వినెంట్ట పెద్దహనుమెంతుడు .సెం. 3. 93 : 138 622.అనిిటా నేరుపరిగా అలమేలుమెంగ నీకు చినిిచినిి ముదుదలనే సిగుువిడిపిెంచేను .సెం. 8. 53 : 89 623.అనిిటా నేర్పరివి నీ వౌదువయాయ యెనిి .సెం.16 . 117 : 175 624.అనిిటా నేర్పరివి నీకాతడు మేలువాడు .సెం.28. 361 : 548