పుట:Amerikaa-Sanyukta-Rashtramulu.pdf/343

ఈ పుటను అచ్చుదిద్దుతున్నప్పుడు సమస్య ఎదురైంది

________________

మం TH 108 ox 033 00 తప్పు సవరణ. మంత్రిళుల్నో మంత్రిగా పట్టుకొమటకు కుట్టుకొనంట విను ఆంధ్రలో ఆంగ్ల సైనికులు మిరియ మరియు వళకురచ కొన్ని వళ పరచుకొనలేకపోయిరి హడన్సు హడ్సన కోటలను ఫ్రాన్సుతో ఫ్రాన్సకో రాష్ట్రంలోని రాష్ట్రము లలోని ప్రజలపై ఆంగ్లేయ పొర్ల ఆంగ్లేయు పార్లమెంటువారు మెంటా వారు అమెరికాలో మే నెల 3వ తేదీన పల్లవి ro

  • ? : t . i wa Bl x 1 x + 3 2 2 °

30 ఆవిరిగానో త . OILL 90 on ఎర్రయిండియములును ఎర్రయిండియును ఐర్లాండు (తw ఐర్లాండు ఈగల యదిరించినప్పుడు ఎరించినపుడు మారరుముచూరమును ముట్టడించెడు ముట్టడించతలచెను.