ఈ పుటను అచ్చుదిద్దుతున్నప్పుడు సమస్య ఎదురైంది

పదియవ వ ప్రకరణము 43 (సారి సా)-ని- (ధా పొమ) - పా. వన - సుజలాం సుఫలాం మలయజ శీతలాం సస్యశ్యామలాం మాతరం. శుభ్ర జ్యోత్స్నా పులకిత యామినీం ఫుల్లకుసుమిత ద్రుగుదలశోభినీం సుహాసినీం సుమధుర భాషిణీం సుఖదాం వరదాం మాతరం. సప్తకోటికస్థికలకలనినాదళరా లే ద్విస ప్తకోటి భుజై ధృతఖకకరవాలే అబలా కేన మా వత బలే బహుబలధారిణీం నమామి తారిణీం రిపుదలవారిణీం మాతరం. తుమి విద్యా తుమి ధర్మ తుమీ హృది తుమి మర్మ త్వంహి ప్రాణా శ్శరీ రే