ఈశోపనిషత్

ఓం పూర్ణమదః పూర్ణమిదం పూర్ణాత్ పూర్ణముదచ్యతే ।

పూర్ణస్య పూర్ణమాదాయ పూర్ణమేవావశిష్యతే ॥


ఓం శాంతిః శాంతిః శాంతిః ॥


॥ అథ ఈశోపనిషత్ ॥

ఓం ఈశా వాస్యమిదఁ సర్వం యత్కిఞ్చ జగత్యాం జగత్ ।

తేన త్యక్తేన భుఞ్జీథా మా గృధః కస్యస్విద్ధనం ॥1॥


కుర్వన్నేవేహ కర్మాణి జిజీవిషేచ్ఛతఁ సమాః ।

ఏవం త్వయి నాన్యథేతోఽస్తి న కర్మ లిప్యతే నరే ॥2॥


అసుర్యా నామ తే లోకా అంధేన తమసాఽఽవృతాః ।

తాఁస్తే ప్రేత్యాభిగచ్ఛంతి యే కే చాత్మహనో జనాః ॥3॥


అనేజదేకం మనసో జవీయో నైనద్దేవా ఆప్నువంపూర్వమర్షత్ ।

తద్ధావతోఽన్యానత్యేతి తిష్ఠత్తస్మిన్నపో మాతరిశ్వా దధాతి ॥4॥


తదేజతి తన్నైజతి తద్దూరే తద్వంతికే ।

తదంతరస్య సర్వస్య తదు సర్వస్యాస్య బాహ్యతః ॥5॥


యస్తు సర్వాణి భూతాన్యాత్మన్యేవానుపశ్యతి ।

సర్వభూతేషు చాత్మానం తతో న విజుగుప్సతే ॥6॥


యస్మిన్సర్వాణి భూతాన్యాత్మైవాభూద్విజానతః ।

తత్ర కో మోహః కః శోక ఏకత్వమనుపశ్యతః ॥7॥


స పర్యగాచ్ఛుక్రమకాయమవ్రణ-

మస్నావిరఁ శుద్ధమపాపవిద్ధం ।

కవిర్మనీషీ పరిభూః స్వయంభూ-ర్యాథాతథ్యతోఽర్థాన్

వ్యదధాచ్ఛాశ్వతీభ్యః సమాభ్యః॥8॥


అంధం తమః ప్రవిశంతి యేఽవిద్యాముపాసతే ।

తతో భూయ ఇవ తే తమో య ఉ విద్యాయాఁ రతాః ॥9॥


అన్యదేవాహుర్విద్యయాఽన్యదాహురవిద్యయా ।

ఇతి శుశ్రుమ ధీరాణాం యే నస్తద్విచచక్షిరే ॥10॥


విద్యాం చావిద్యాం చ యస్తద్వేదోభయఁ సహ ।

అవిద్యయా మృత్యుం తీర్త్వా విద్యయాఽమృతమశ్నుతే ॥11॥


అంధం తమః ప్రవిశంతి యేఽసంభూతిముపాసతే ।

తతో భూయ ఇవ తే తమో య ఉ సంభూత్యాఁ రతాః ॥12॥


అన్యదేవాహుః సంభవాదన్యదాహురసంభవాత్ ।

ఇతి శుశ్రుమ ధీరాణాం యే నస్తద్విచచక్షిరే ॥13॥


సంభూతిం చ వినాశం చ యస్తద్వేదోభయఁ సహ ।

వినాశేన మృత్యుం తీర్త్వా సంభూత్యాఽమృతమశ్నుతే ॥14॥


హిరణ్మయేన పాత్రేణ సత్యస్యాపిహితం ముఖం ।

తత్త్వం పూషన్నపావృణు సత్యధర్మాయ దృష్టయే ॥15॥


పూషన్నేకర్షే యమ సూర్య ప్రాజాపత్య వ్యూహ రశ్మీన్ సమూహ తేజః ।

యత్తే రూపం కల్యాణతమం తత్తే పశ్యామి యోఽసావసౌ పురుషః సోఽహమస్మి ॥16॥


వాయురనిలమమృతమథేదం భస్మాంతఁ శరీరం ।

ఓం క్రతో స్మర కృతఁ స్మర క్రతో స్మర కృతఁ స్మర ॥17॥


అగ్నే నయ సుపథా రాయే అస్మాన్ విశ్వాని దేవ వయునాని విద్వాన్ ।

యుయోధ్యస్మజ్జుహురాణమేనో భూయిష్ఠాం తే నమౌక్తిం విధేమ ॥18॥


॥ ఇతి ఈశోపనిషత్ ॥


ఓం పూర్ణమదః పూర్ణమిదం పూర్ణాత్పూర్ణముదచ్యతే ।

పూర్ణస్య పూర్ణమాదాయ పూర్ణమేవావశిష్యతే ॥


ఓం శాంతిః శాంతిః శాంతిః ॥