శాంతమానసమునఁ జల్లనై శీతలసవరించు

శాంతమానసమునఁ జల్లనై శీతల
భాతి నున్నవాఁడు పరమయోగి
యట్టివాఁడు ముక్తి నతివేగఁ గైకొను
విశ్వదాభిరామ వినర వేమ!

శాంతమున సకలకార్యముసవరించు

శాంతమున సకలకార్యము
సంతోషంబునను బొందు సత్యము జయమౌ
పంతము చెల్లును ధర్మజుఁ
డెంతేసి ప్రయాసముల జయించెను వేమా!

శాంతమే జనులను జయమునొందించునుసవరించు

శాంతమే జనులను జయమునొందించును
శాంతముననె గురువు జాడ తెలియు
శాంత భావ మహిమ జర్చింపలేమయా
విశ్వదాభిరామ వినురవేమ!

శత్రువరుల నరసి సరగున ఖండించిసవరించు

శత్రువరుల నరసి సరగున ఖండించి
మిత్రవర్గమునకు మేలుచేసి
దండివెలుగుఁజూపి పిండమధ్యంబున
నర్థి నిలుచువాఁడు హరుఁడు వేమా!

శత్రువులను ద్రుంచి శాంతంబు వహియించిసవరించు

శత్రువులను ద్రుంచి శాంతంబు వహియించి
కృత్యములను నడుపు నిత్యు నెఱిగి
సత్యము చెడకుండ సాధించినటువంటి
పురుషుఁ డౌను పుణ్యపరుండు వేమ!

శతసంఖ్యపదమ్ముల నేసవరించు

శతసంఖ్యపదమ్ముల నే
మతిమంతుఁడు పఠనసేయు మమతులు దీరు
న్నతఁడే నాలుగుపదముల
శితికంఠునిపదముఁ జేరు సిద్ధము వేమా!

శ్రీకరశివతత్వశీలుఁడౌ వేమనసవరించు

శ్రీకరశివతత్వశీలుఁడౌ వేమన
ప్రాకటముగ వేయు పద్యములను
లోకమందుఁ జదివెలోవెతఁ బాయరో
విశ్వదాభిరామ వినర వేమ!

శిలను ప్రతిమఁజేసి చీఁకటింటను బెట్టిసవరించు

శిలను ప్రతిమఁజేసి చీఁకటింటను బెట్టి
మ్రొక్కవలదు మహిని మూఢులార
ఉల్లమందు బ్రహ్మముండుట దెలియరు
విశ్వదాభిరామ వినర వేమ!

శిలలఁ జూచి నరులు శివుఁడని మెత్తురుసవరించు

శిలలఁ జూచి నరులు శివుఁడని మెత్తురు
శిలలు శిలలె కాని శివుఁడుగాఁడు
తనదులోని శివునిఁ దా నేల తెలియఁడో
విశ్వదాభిరామ వినర వేమ!

శివ మతమునకైన వివరింపగా గుర్వుసవరించు

శివ మతమునకైన వివరింపగా గుర్వు
హరిమతమునకైన నరయ గుర్వు
గురువు నెఱుఁగలేని గుణహీనుఁడేమెఱుఁగు
విశ్వదాభిరామ వినర వేమ!

శైవవైష్ణవాది షణ్మతంబుల కెల్లసవరించు

శైవవైష్ణవాది షణ్మతంబుల కెల్ల
దేవుఁ డొక్కఁ డనుచుఁ దెలియ లేరు
తమకు భేదమైన తత్వంబు భేదమా
విశ్వదాభిరామ వినర వేమ!

శివుఁడు గలఁడటంచు శిలలకు మ్రొక్కెడిసవరించు

శివుఁడు గలఁడటంచు శిలలకు మ్రొక్కెడి
వెఱ్ఱిజీవులార వెతల విడుడి
జీవులందె కాక శిలల నేమున్నది
విశ్వదాభిరామ వినర వేమ!

శివుఁడు బ్రహ్మ మనుచు శ్రుతులెల్లఁ బలుకంగసవరించు

శివుఁడు బ్రహ్మ మనుచు శ్రుతులెల్లఁ బలుకంగ
పరులఁ గొల్చు నేల బ్రాహ్మణుండు
హరునిభక్తజనుల యగ్రజు లగుఁ గాదె
విశ్వదాభిరామ వినర వేమ!

శివుఁడు బ్రహ్మ మనుచు స్మృతులెల్లఁ బలుకంగసవరించు

శివుఁడు బ్రహ్మ మనుచు స్మృతులెల్లఁ బలుకంగ
వేఱె దైవములను వేయిగొల్చి
బ్రహ్మజనులు చూడ భ్రష్టులైపోయిరి
విశ్వదాభిరామ వినర వేమ!

శివుగుడిని దీప మిడిననుసవరించు

శివుగుడిని దీప మిడినను
శివమందిర మెల్ల వెలుగు జేయుట యరుదా
శివయోగి జ్ఞానదీపము
భువనంబుల వెలుఁగఁ జేయు పొలుపుగ వేమా


శివుని భక్తులెల్ల భువి మంటిపాలైరిసవరించు

సందె వార్చఁగ నేమి జపము సేయగ నేమి
వేదశాస్త్రములను వెలయ నేమి
పడఁతిఁ గనినవాఁడు బాపఁడు గాఁడయా
విశ్వదాభిరామ వినర వేమ!

శివుని యనుభవంబు సృష్టిలోపల లేకసవరించు

శివుని యనుభవంబు సృష్టిలోపల లేక
సంశయంబు చెడదు సాధకులకు
చెలగుఁదివ్వె లేక చీఁకటిపాయునా?
విశ్వదాభిరామ వినర వేమ!

శివునిమీఁద మనసు స్థిరముగా నుంచినసవరించు

శివునిమీఁద మనసు స్థిరముగా నుంచిన
నౌను మోక్ష మరయ నైనదౌను
శివునిమీఁద మనసు చీమంత తప్పిన
కాదుకాదు ముక్తి గాదు వేమా!

శిష్యధర్మమెరిగి చక్కనిభక్తితోసవరించు

శిష్యధర్మమెరిగి చక్కనిభక్తితో
గురుని సేవసేయ గుదిరినపుడె
సర్వకార్యములును చక్కగా సరిపోవు
విశ్వదాభిరామ వినురవేమ!

శిష్యవర్గమునకు శివుచూపనేరకసవరించు

శిష్యవర్గమునకు శివుచూపనేరక
కాని మతములోన కలుపునట్టి
గురుని నరసిజూడ గుడ్డెద్దుచేనుర
విశ్వదాభిరామ వినురవేమ!

శుద్ధదృష్టిఁ దెలిసి శుక్రునంతటివాఁడుసవరించు

శుద్ధదృష్టిఁ దెలిసి శుక్రునంతటివాఁడు
పట్టలేక మనసు పాఱవిడిచి
కన్నుపోయి పిదప కాకిచందం బయ్యె
విశ్వదాభిరామ వినర వేమ!

శూద్రతనము పోయె శూద్రుఁడఁ గాననిసవరించు

శూద్రతనము పోయె శూద్రుఁడఁ గానని
ద్విజుఁ డనుకొనుటెల్ల దెలివిలేమి
ఇత్త డెసఁగ పసిడి కీడన వచ్చునా
విశ్వదాభిరామ వినర వేమ!

శూద్రయువతికొడుకు శుద్ధాంతరంగుడైసవరించు

శూద్రయువతికొడుకు శుద్ధాంతరంగుడై
వేదవేద్యమైన పాదుతెలసి
బ్రహ్మపదవిగన్న బ్రాహ్మణుండేకదా!
విశ్వదాభిరామ వినురవేమ!

శూద్రు లనుచు భువిని శూద్రులఁ బోనాఁడుసవరించు

శూద్రు లనుచు భువిని శూద్రులఁ బోనాఁడు
మాలకన్న చెడుగు మహినిలేఁడు
నరకమునకు నేగు నష్టమైన వెనుక
విశ్వదాభిరామ వినర వేమ!

శూద్రుఁడనుచు మిగుల శూద్రులఁ బోనాడుసవరించు

శూద్రుఁడనుచు మిగుల శూద్రులఁ బోనాడు
మాలకంటె మగఁడు మాలయనుచు
ద్విజుఁడ నేనటన్న ద్విజుఁడు కానేర్చునా
విశ్వదాభిరామ వినర వేమ!

శూద్రులందుఁబుట్టి శూద్రుల దూషించిసవరించు

శూద్రులందుఁబుట్టి శూద్రుల దూషించి
ద్విజుఁడ ననెడిపేరు నిజముఁజేసి
మనసు నిల్పకున్న మఱిశూద్ర నీచుండు
విశ్వదాభిరామ వినర వేమ!
వేమన పద్యాలు
| | | | | | | | | | | | | | అం | అః | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | క్ష |