వాఁత నాకు మేను వలపట మెడవాఁడుసవరించు

వాఁత నాకు మేను వలపట మెడవాఁడు
ఒంటికాలువాఁడు నొప్పుచుండు
రాజసభలయందె రంజిల్ల మాట్లాడు
విశ్వదాభిరామ వినర వేమ!

వంటదప్పునపుడు వంటకము విషంబుసవరించు

వంటదప్పునపుడు వంటకము విషంబు
కంటఁ జూడఁగానె కంటగించుఁ
గంటకమునఁ దిన్నకడి గండమైవచ్చు
విశ్వదాభిరామ వినర వేమ!

వంటవారియింట తిన్నవంటకమునుసవరించు

వంటవారియింట తిన్నవంటకమును
వంట తినినయపుడె వెంటవచ్చు
వచ్చు నట్లగాక వరఁకు నుభయులకు
కంటకమగు వంటకమును వేమా!

వెండికొండ పసిడికొండయు తనకుండసవరించు

వెండికొండ పసిడికొండయు తనకుండ
దేవు డేలబోయి తిరిపెమెత్తె?
దైవబలమేగాని, తనబల్మికాదయా!
విశ్వదాభిరామ వినురవేమ!

వండివచ్చునపుడు వంటక మమృతంబుసవరించు

వండివచ్చునపుడు వంటక మమృతంబు
కంటికింపుగాను కానుపించు
నొడలతినినదిండి వడిమించ గడిదేఱు
విశ్వదాభిరామ వినర వేమ!

వాక్కుచేత దప్పు వావులు వరుసలుసవరించు

వాక్కుచేత దప్పు వావులు వరుసలు
వాక్కుచేత దప్పు వనిత గుణము
వాక్కుచేత కలుగు వర కర్మములు భువిన్
విశ్వదాభిరామ వినురవేమ!

వాక్కునందు గురువు వాక్తత్వము గురువుసవరించు

వాక్కునందు గురువు వాక్తత్వము గురువు
చీఁకటింట గురువు చిక్కియుండు
అఖిలమునకు గురువె యాధార మయియుండు
విశ్వదాభిరామ వినర వేమ!

వాక్కుశుద్ధి లేనివాఁడు చండాలుండుసవరించు

వాక్కుశుద్ధి లేనివాఁడు చండాలుండు
ప్రేమశుద్ధిలేని పెట్టులేల
నొసలు భక్తుఁడైన నోరు తోడేలయా
విశ్వదాభిరామ వినర వేమ!

వక్షమందు గురుని వర్ణించి చూడరాసవరించు

వక్షమందు గురుని వర్ణించి చూడరా
రక్షకత్వమునకు రాచబాట
అక్షమాల జపమె యటవి దొంగలరీతి
విశ్వదాభిరామ వినురవేమ!

వచ్చెడిది పోయెడిది మఱిసవరించు

వచ్చెడిది పోయెడిది మఱి
చచ్చెడిదియుఁ గనకలేక సహజము లనుచు
విచ్చలవిడిగాఁ దిరుగుట
చిచ్చునఁబడునట్టి మిడుత చెలువము వేమా!

విటునిఁగన్నయంత విశదమై వలపుండుసవరించు

విటునిఁగన్నయంత విశదమై వలపుండు
బోటిఁజూడకట్టిపాటి గలదె
కంటిలోనిపాప కన నెంతవాఁడురా
విశ్వదాభిరామ వినర వేమ!

విటులకనుల కెంత విభ్రమమై యుండుసవరించు

విటులకనుల కెంత విభ్రమమై యుండు
సాటిలేని పొలఁతి చక్కఁదనము
కంటిలోనిపాప కుంటెనకాఁడయా
విశ్వదాభిరామ వినర వేమ!

వాడకుఱికి తిట్టు వలదన్న మొఱఁబెట్టుసవరించు

వాడకుఱికి తిట్టు వలదన్న మొఱఁబెట్టు
ముందు మగనిఁ దిట్టు ముసుఁగుపెట్టు
గడుసురాలు మగని గంపఁ బెట్టమ్మురా
విశ్వదాభిరామ వినర వేమ!

వేడబంబువాని వినయంబు లధికంబుసవరించు

వేడబంబువాని వినయంబు లధికంబు
చెడ్డముండ ముసుఁగు చెలఁగిపెట్టు
చెడిపెకొడుకు మిగులచేయు నాచారంబు
విశ్వదాభిరామ వినర వేమ!

వాడవదినెకేల వావివర్తనములుసవరించు

వాడవదినెకేల వావివర్తనములు
చాడివాని కేల జాడబుద్ధి
మూఢసతులకేల ముదముతో జ్ఞానంబు
విశ్వదాభిరామ వినర వేమ!

విడువ ముడువ లేక కుడువఁ గట్టఁగ లేకసవరించు

విడువ ముడువ లేక కుడువఁ గట్టఁగ లేక
వెఱపులేక విద్య నొరయలేక
వెడలలేనివాని నడపీనుఁ గందురో
విశ్వదాభిరామ వినర వేమ!

వాడువాడుకాడు వానిలోపలనుండుసవరించు

వాడువాడుకాడు వానిలోపలనుండు
వాడేవాడు వాడువాడుకాడు
వాడు వానిని గూర్చువాడేపో బ్రహ్మంబు
విశ్వదాభిరామ వినురవేమ!

విడువవలయు నూరు విశ్రాంతి గాకున్నసవరించు

విడువవలయు నూరు విశ్రాంతి గాకున్న
విడువవలయు నాలి విధముఁ దెలిసి
విడువవలయు రాజు వితరణి గాకున్న
విశ్వదాభిరామ వినర వేమ!

వాతగుణము చేత వలపున మగవాఁడుసవరించు

వాతగుణము చేత వలపున మగవాఁడు
లొట్టకనులదాని లోలతకును
పుట్టి జగతి నిలుచు పునరుద్భవంబగు
విశ్వదాభిరామ వినర వేమ!

విత్తనంబు గురువు విశ్వంబునకు నెల్లసవరించు

విత్తనంబు గురువు విశ్వంబునకు నెల్ల
ప్రణవమంత్ర మరయ పరమ గురువు
కర్మ గురువు సుమ్ము గాయత్రిమంత్రంబు
విశ్వదాభిరామ వినురవేమ!

విత్తును నుముకయుఁ ధరలోఁసవరించు

విత్తును నుముకయుఁ ధరలోఁ
బొత్తున జనియించి పొట్టుపోయినభంగి
వేత్తయగువానికర్మం
బత్తెఱగున విడిచిపోవు ననువున వేమా!

విత్తులేని వృక్షమొక్కటి పుట్టెసవరించు

విత్తులేని వృక్షమొక్కటి పుట్టె
ఫలము లేని పువ్వు మొదలు పత్రిలేదు
స్వాదులేదు చూడ నాపాటుకును లెస్స
దీనిభావ మేమి తెలుపు వేమా!

వెదకి కానలేఁడు వేదాంతవేద్యునిసవరించు

వెదకి కానలేఁడు వేదాంతవేద్యుని
తత్వవేత్తలేఁడు ధరణిలోనఁ
గలిగెనేని యతఁడు కనఁబోఁడు మఱివేఱె
విశ్వదాభిరామ వినర వేమ!

వెదకి కానలేరు వేదాంత వేద్యునిసవరించు

వెదకి కానలేరు వేదాంత వేద్యుని
నుత్తముండు గాంచు నుర్విమీఁదఁ
గలిగెనేని వానిఁ గానంగ లేరయా
విశ్వదాభిరామ వినర వేమ!

వెదక వెదకఁ దొఱకు వేదాంతవేద్యుండుసవరించు

వెదక వెదకఁ దొఱకు వేదాంతవేద్యుండు
వెదకువానిఁ దాను వెదకుచుండు
వెదకనేర్చునట్టి వెరవరుల్‌ గలరొకో
విశ్వదాభిరామ వినర వేమ!

విద్దెదానిపొందు విడువఁ జాలక తుల్వసవరించు

విద్దెదానిపొందు విడువఁ జాలక తుల్వ
చచ్చుదాఁకమోయు చాపగుడిసె
భాగవతులపట్టు పట్టంగ నోపఁడు
విశ్వదాభిరామ వినర వేమ!

వేదవిద్య గాదు వీరవిద్యయుఁ గాదుసవరించు

వేదవిద్య గాదు వీరవిద్యయుఁ గాదు
బాధవిద్యయుఁగాదు పరపు గాదు
మధురమైన యట్టి మనసు నిల్పెడివిద్య
సాధువిద్య యెన్న సరస వేమా!

వేదవిద్యలెల్ల వేశ్యలవంటివిసవరించు

వేదవిద్యలెల్ల వేశ్యలవంటివి
భ్రమలపెట్టి తేటపడగ నీవు
గుప్తవిద్య యొకటె కులకాంతవంటిది
విశ్వదాభిరామ వినర వేమ!

వేదశాస్త్రములను విని యేమి కుడిచిరిసవరించు

వేదశాస్త్రములను విని యేమి కుడిచిరి
యరిగితిరిగి సొత్తు రందఱిల్లు
బ్రహ్మమహిమఁ దెలిసి బ్రతుకుట నిజమయా
విశ్వదాభిరామ వినర వేమ!

విధికృతములందు రన్నియుసవరించు

విధికృతములందు రన్నియు
విధికిని విధి లెస్సయయ్యె విష్ణు జపింప
విధియుభవురూప మందెను
విధి బ్రహ్మము సుమ్ముదలప వినరా వేమా!

వాని గననివాఁడు వాఁడు కానేకాఁడుసవరించు

వాని గననివాఁడు వాఁడు కానేకాఁడు
వానిలోనివాఁడు వాఁడు సుమ్మి
వాని గన్నవాఁడు వాఁడెపో యోగిరా
విశ్వదాభిరామ వినర వేమ!

వెన్న చేతఁబట్టి వివరంబు దెలియకసవరించు

వెన్న చేతఁబట్టి వివరంబు దెలియక
ఘృతముఁ గోరునట్టి యతనిభంగి
తాను దైవమయ్యు దైవంబుఁ దలఁచును
విశ్వదాభిరామ వినర వేమ!

విన్నవానికన్నఁ గన్నవాఁ డధికుండుసవరించు

విన్నవానికన్నఁ గన్నవాఁ డధికుండు
కన్నవానికన్నఁ గలియువాఁడు
ఉన్నతోన్నతుఁడయి యుర్విలోపల నుండు
విశ్వదాభిరామ వినర వేమ!

వానను దడియనివారునుసవరించు

వానను దడియనివారును
పూనిక విడ మన్న చేఁత బొరయనివారు
నానాదిక్కుల వెదకినఁ
గానమురా నెంతవాని గానము వేమ!

వినియు వినకయుండు వెఱ్ఱివాఁడై యుండుసవరించు

వినియు వినకయుండు వెఱ్ఱివాఁడై యుండు
కనియుఁ గానకుండు కడఁగి యోగి
మనుజవరులచేత మఱిపూజఁ గొనుచుండు
విశ్వదాభిరామ వినర వేమ!

వినియుండెడి జనమెల్లనుసవరించు

వినియుండెడి జనమెల్లను
చనిపోయినవారి పుణ్యసత్కథ లెలమి
వినవలెఁ గనవలె ననవలె
ననిమిషునకునైనఁ దెలియ దంత్యము వేమ!

వానరాకడ మఱి ప్రాణంబు పోకడసవరించు

వానరాకడ మఱి ప్రాణంబు పోకడ
కానఁబడదు ఘనుని కైనఁగాని
కానఁబడిన మీఁద కలి యిట్లునడుచునా
విశ్వదాభిరామ వినర వేమ!

వినరననక మెల్ల వెలిమూసి వాయువుల్‌సవరించు

వినరననక మెల్ల వెలిమూసి వాయువుల్‌
మనసుతోడఁ గూర్చి మర్మ మెఱిఁగి
యాత్మలింగపూజ నంటిన ముక్తిరా
విశ్వదాభిరామ వినర వేమ!

వినవలె నెవ్వరు చెప్పినసవరించు

వినవలె నెవ్వరు చెప్పిన
వినినంతనె తమకపడక వివరింపవలె
విని కని వివరము దెలిసిన
మనుజుఁడెపో నీతిపరుడు మహిలో వేమా!

విను వివేకమనెడి వింతగొడ్డలిచేతసవరించు

విను వివేకమనెడి వింతగొడ్డలిచేత
వలయవిద్యయనెడు నడవి నఱికి
తెలివియనెడుగొప్ప దీపంబు చేఁబట్టి
ముక్తిఁ జూడవచ్చు మొనసి వేమ!

వినుకలి కనుకలి గోరముసవరించు

వినుకలి కనుకలి గోరము
కనుకలియాకాంతగూడి కవయగ గోరు
గనుగొని ప్రేమన్బొరలును
ఘనతరమోహంబుచోటు గదరా వేమా!

విప్రవరుల మనుచు వేదంబుఁ జదువకసవరించు

విప్రవరుల మనుచు వేదంబుఁ జదువక
ప్రాకృతులను జూచి పరిహసించు
ధరణిసురులకన్న దాసరిమత మెచ్చు
విశ్వదాభిరామ వినర వేమ!

వేమన చెప్పిన మాటలుసవరించు

వేమన చెప్పిన మాటలు
సామంబున సకలవేద సారంబుగదా
సామెత పంచాక్షరిలో
నీమహిమలఁ దెలియకున్న నింపా వేమా!

వేమన పద్యము లన్నిటిసవరించు

వేమన పద్యము లన్నిటి
సామంబునఁ జదివినట్టి సజ్జను లెల్ల
సోమనతల సుందరు కడు
నేమంబునఁ జూడరయ్య నేర్పున వేమ!

వేమన్నా నీమహిమలుసవరించు

వేమన్నా నీమహిమలు
నేమన్నా తెలియ దింక నెటువలె నన్నా
వేమన్నా నీచిత్త మ
దేమన్నా నీవె మాకు నెఱుక గదన్నా!

వేమననగ యోగి వెలసె లోకములోనఁసవరించు

వేమననగ యోగి వెలసె లోకములోనఁ
బూజలిడుఁడు, పుణ్య పురుషులార
పూజలిడిన యంత, భుక్తి ముక్తుల నిచ్చు
విశ్వదాభిరామ వినర వేమ!

వేము పాలఁబోసి వెయ్యేండ్లు పెంచినసవరించు

వేము పాలఁబోసి వెయ్యేండ్లు పెంచిన
చేదువిడిచి తీపు చెందదెపుడు
నోగుగుణము విడిచి యుచితజ్ఞుఁ డగునట్లు
విశ్వదాభిరామ వినర వేమ!

వేముఁడిట్లు చెప్పె వేల పద్యంబులుసవరించు

వేముఁడిట్లు చెప్పె వేల పద్యంబులు
తప్పు లెన్నియున్న నొప్పియుండు
తత్తఱపడ కందుఁ జిత్తము నిల్పుము
విశ్వదాభిరామ వినర వేమ!

వెయ్యారుగతుల జలనిధిసవరించు

వెయ్యారుగతుల జలనిధి
తియ్యగ ననిశంబు గలయ దిప్పుట యరుదౌ
కొయ్యకుఁదా సుజ్ఞానము
వెయ్యి విధంబులను జెప్ప వృథరా వేమా!

వేయుపద్యముల వివేకియై భక్తితోఁసవరించు

వేయుపద్యముల వివేకియై భక్తితోఁ
బఠనఁ జేసినట్టి భక్తులకును
బాయకుండు మోక్షపద మరచేతిదై
విశ్వదాభిరామ వినర వేమ!

వాయువందె పుట్టి వాయువందె పెఱిగిసవరించు

వాయువందె పుట్టి వాయువందె పెఱిగి
వాయువందు మేలు వరుసఁ దెలియ
వాయువందు ప్రాణవాయువు తత్వంబు
విశ్వదాభిరామ వినర వేమ!

వేయువిధము లమర వేమనపద్యంబుసవరించు

వేయువిధము లమర వేమనపద్యంబు
లర్థ మిచ్చువాని నరసి చూడ
చూడఁజూడఁ గలుగుచోద్యమౌ జ్ఞానంబు
విశ్వదాభిరామ వినర వేమ!

వ్రాఁత వెంటఁగాని వరమీడు దైవంబుసవరించు

వ్రాఁత వెంటఁగాని వరమీడు దైవంబు
సేఁతకొలదిగాని వ్రాఁతగాదు
వ్రాఁతకజుఁడు కర్త చేఁతకుఁ దాఁగర్త
విశ్వదాభిరామ వినర వేమ!

వారకాంత లెల్ల వలచి యేతెంతురాసవరించు

వారకాంత లెల్ల వలచి యేతెంతురా
పొందుఁజేసి ధనము పుచ్చుకొఱకు
మాచలమ్మ వచ్చి మఱి యిల్లువెళ్లురా
విశ్వదాభిరామ వినర వేమ!

వ్రతము లెన్నియైన వట్టిచిక్కులె కానిసవరించు

వ్రతము లెన్నియైన వట్టిచిక్కులె కాని
యాత్మచిక్కుఁ గాన నలవిగాదు
ఆత్మచిక్కుఁ బాపునతఁడెపో ఘనయోగి
విశ్వదాభిరామ వినర వేమ!

వ్రేయవ్రేయనదియ విత్తన మనిపించుసవరించు

వ్రేయవ్రేయనదియ విత్తన మనిపించు
వ్రేయవ్రేయఁ బ్రబల వృక్షమగును
తెలియఁ దెలియవాఁడు దేవుఁడనందగు
విశ్వదాభిరామ వినర వేమ!

వరలు రత్నసమితివలెఁ గూర్చుధాన్యంబుఁసవరించు

వరలు రత్నసమితివలెఁ గూర్చుధాన్యంబుఁ
జక్కదంచి వండి మిక్కుటముగ
సుష్టుభోజనములఁ జూరగా నిడువాఁడు
చెప్పనేల వాఁడు శివుఁడు వేమ!

వేరు పురుగు చేరి వృక్షంబు జెఱుచునుసవరించు

వేరు పురుగు చేరి వృక్షంబు జెఱుచును
చీడ పురుగు చేరి చెట్టుఁ జెఱుచు
కుత్సితుండు చేరి, గుణవంతుఁ జెఱచురా
విశ్వదాభిరామ వినర వేమ!

వెఱ్ఱినక్కలవలె వేదముల్‌ చదివెదసవరించు

వెఱ్ఱినక్కలవలె వేదముల్‌ చదివెద
రాశయంబు లెఱుఁగరయ్య వారు
వేదసారమంత వేమన యెఱుఁగును
విశ్వదాభిరామ వినర వేమ!

వెఱ్ఱిమొద్దు కేల వేదశాస్త్రంబులుసవరించు

వెఱ్ఱిమొద్దు కేల వేదశాస్త్రంబులు
ముద్దులాడి కేల ముసలిమగఁడు
చద్ది మిగులనింట సంసార మేలరా
విశ్వదాభిరామ వినర వేమ!

వెఱ్ఱివాని కయిన వేషధారికయినసవరించు

వెఱ్ఱివాని కయిన వేషధారికయిన
రోగికైన పరమయోగికైన
స్త్రీలఁజూచినపుడె చిత్తంబు రంజిల్లు
విశ్వదాభిరామ వినర వేమ!

వెఱవవలెఁ బామునకు నిలసవరించు

వెఱవవలెఁ బామునకు నిల
వెఱవఁగవలె మరణమునకు విశ్వములోన
మఱవగవలె సంగమముల
మఱి మఱువగ వలదు మేలు మహిలో వేమా!

వెలఁది చక్కఁదనము వెరపైన యీడునుసవరించు

వెలఁది చక్కఁదనము వెరపైన యీడును
విభుని కరుణలేక వితగనుండు
నీదుకరుణలేక నేర్పులు కొఱగావు
విశ్వదాభిరామ వినర వేమ!

వలపు తీఱువెనుక వనజాక్షి యధరంబుసవరించు

వలపు తీఱువెనుక వనజాక్షి యధరంబు
ములకపంటిగిజరు ముష్టిరసము
చింతలేనివేళ జీడిసమానమౌ
విశ్వదాభిరామ వినర వేమ!

వెలయ పరమతత్వ విభవంబు దెలియకసవరించు

వెలయ పరమతత్వ విభవంబు దెలియక
బాహ్యవిద్యచేత బరఁగు టెల్ల
పూరి మెసవఁగ హరి పోయినచందంబు
విశ్వదాభిరామ వినర వేమ!

వెలయాలి వలనఁ గూరిమిసవరించు

వెలయాలి వలనఁ గూరిమి
కలుగదు, మఱి కలిగెనేని కడతేరదురా
పలువురు నడిచెడి తెరువున
పులు మొలవదు, మొలిచెనేని పొదలదు వేమా!

వెల్లకుక్కల యెంగిలి విశదమాయెసవరించు

వెల్లకుక్కల యెంగిలి విశదమాయె
పడుచువేశ్యల యెంగిలి ప్రాప్తమాయె
చెడుగు నెంగిలి యెంతకు శ్రేష్ఠమాయె
ఇష్టమగువారి యెంగిలి యెగ్గు వేమ!

వల్లవైపులేక వాగ్దత్త మటుచేసిసవరించు

వల్లవైపులేక వాగ్దత్త మటుచేసి
యదిగొయిదిగొ యనుచు నాసఁబెట్టి
గడువుఁ బెట్టి రేపు గడియ కానిమ్మని
గడియలోనఁ బడియెఁ గదర వేమ!

వలలుపన్ని దుష్ట వన్యమృగంబులసవరించు

వలలుపన్ని దుష్ట వన్యమృగంబుల
పట్టవచ్చుగాని, పాడుకర్మ
గురునిబోధ లేక కుదురు చెందదు సుమీ
విశ్వదాభిరామ వినురవేమ!

వెళ్లి వచ్చు నాఁడు మళ్లి పోయెడు నాఁడుసవరించు

వెళ్లి వచ్చు నాఁడు మళ్లి పోయెడు నాఁడు
వెంట రాదు; ధనము కొంచఁ బోఁడు;
తానదేడఁ బోనొ ధన మేడఁ బోవునో?
విశ్వదాభిరామ వినర వేమ!

వావివర్తనలును వరుసలు మర్యాదసవరించు

వావివర్తనలును వరుసలు మర్యాద
దప్పి నడచెనేని తగులుఁ గీడు
వదల దపుడు తాకు నది దప్పినం దుది
ముసలిముప్పునైన మునుగు వేమా!

విశ్వము నడుపంగ విశ్వేశ్వరుం డుండసవరించు

విశ్వము నడుపంగ విశ్వేశ్వరుం డుండ
బ్రహ్మలకునునేల పాటిదక్కె
వనములోని క్రోతి వసుమతి నడుపునా
విశ్వదాభిరామ వినర వేమ!

వేష మొనరఁగట్టి వెలయ శూద్రత్వంబుసవరించు

వేష మొనరఁగట్టి వెలయ శూద్రత్వంబు
తనకు లేదనుకొను ధరణి ద్విజుఁడు
అరిది గిట్టువేళ నడఁగు ద్విజత్వంబు
విశ్వదాభిరామ వినర వేమ!

వైష్ణవుల మటంచు వార్తమాత్రమె కానిసవరించు

వైష్ణవుల మటంచు వార్తమాత్రమె కాని
భ్రష్టు లంతకన్న వేఱులేరు
చారు బలమదైన నీరుగాఁ బోవునా
విశ్వదాభిరామ వినర వేమ!


విష్ణుభక్తులెల్ల వెలిబూదిపాలైరిసవరించు

విష్ణుభక్తులెల్ల వెలిబూదిపాలైరి
వాదమేల మతవిభేదమేల
తెలియ లింగధారులు తిరుమణిపాలైరి
విశ్వదాభిరామ వినర వేమ!

విషయము లొరసిన నొరయఁడుసవరించు

విషయము లొరసిన నొరయఁడు
విషయేంద్రియ పరదళంబు సేయగ మఱిదా
విషమాది షట్కమను దు
ర్విషయములను బొందకుండ వేమన నేర్చు!

విషయములఁ బొరలి రోయకసవరించు

విషయములఁ బొరలి రోయక
విషమంటినగతిని జూచి విముఖత ధరలో
విష సమమాయా సుఖముల
విషయముల గూడకుండ్రు వేత్తలు వేమా!

విషయములు తెరలపొలుపునసవరించు

విషయములు తెరలపొలుపున
విషయము లంటక మహాత్ము విధమున ధరలో
విషసంసారము లన్నియు
విషయము లన్నియును గెల్వ వేమన నేర్చు!

విషసహితులు నరులు విషధరు లెన్నఁగసవరించు

విషసహితులు నరులు విషధరు లెన్నఁగ
విష విషధరములను విరియఁగొట్ట
నఘము వచ్చుకడకు నాయువుకొదువగు
విశ్వదాభిరామ వినర వేమ!

వినియు వినకయుండు కనియు గనక యుండుసవరించు

వినియు వినకయుండు కనియు గనక యుండు
తలచి తలపకుండు తాను యోగి
మనుజవరులచేత మణిపూజ గొనుచుండు
విశ్వదాభిరామ వినురవేమ!

వెన్న చేతబట్టి వివరంబు తెలియకసవరించు

వెన్న చేతబట్టి వివరంబు తెలియక
ఘృతము కోరునట్టి యతని భండి
తాను దైవమయ్యు దైవంబు దలచును
విశ్వదాభిరామ వినురవేమ!

వేషధారినెపుడు విశ్వసింపగరాదుసవరించు

వేషధారినెపుడు విశ్వసింపగరాదు
వేషదోషములొక విధయె యగును
రట్టుకాదె మునుపు రావణు వేషంబు
విశ్వదాభిరామ వినురవేమ!వేమన పద్యాలు
| | | | | | | | | | | | | | అం | అః | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | క్ష |