లేఁడు లేఁడనినను లేఁడు లేనేలేఁడుసవరించు

లేఁడు లేఁడనినను లేఁడు లేనేలేఁడు
కాఁడు కాఁడటన్న కానెకాఁడు
తోడు తోడనినను తోడనే తోడౌను
విశ్వదాభిరామ వినర వేమ!

లంకపోవునాఁడు లంకాధిపతి రాజ్యసవరించు

లంకపోవునాఁడు లంకాధిపతి రాజ్య
మంత కీశసేన లాక్రమించె
చేటుకాలమైనఁ జెఱుప నల్పుఁడె చాలు
విశ్వదాభిరామ వినర వేమ!

లింగ మంగమునను లీలఁ దెలియువెన్కసవరించు

లింగ మంగమునను లీలఁ దెలియువెన్క
మనసు లింగమందు మరులుకొనును
మనసు నిల్పనందె మఱిలింగ ముండురా
విశ్వదాభిరామ వినర వేమ!

లింగమందుచూడ లీనమై యుండెనాసవరించు

లింగమందుచూడ లీనమై యుండెనా
యంగమందు లింగ మమరియుండు
లింగభావమెఱిఁగి లీనమై యుండరు
విశ్వదాభిరామ వినర వేమ!

లంజ దానియొక్క లాలించిముద్దాడుసవరించు

లంజ దానియొక్క లాలించిముద్దాడు
మిండ డరయ లంజమీఁది ప్రేమ
ఆడుదానివంక నందఱు చుట్టముల్‌
విశ్వదాభిరామ వినర వేమ!

లంజ లంజకానిలాగెల్లఁ గొనియాడుసవరించు

లంజ లంజకానిలాగెల్లఁ గొనియాడు
లంజతల్లివాని లజ్జ గడుగు
తల్లి గలుగులంజఁ దగులుట దోషంబు
విశ్వదాభిరామ వినర వేమ!

లోక మరసినట్టి లోకోపకారులుసవరించు

లోక మరసినట్టి లోకోపకారులు
భోగభాగ్యములను బొంది తుదను
పూర్వవాసన విడిపురహరు తావున
మ్రోగుచుంద్రు తారు మొనసి వేమ!

లోకములకు గురువు లోకులకును గుర్వుసవరించు

లోకములకు గురువు లోకులకును గుర్వు
వదియుఁ దెలిసి మోక్ష మందుగోరి
గురునిఁ గనక నరక కూపము నందురు
విశ్వదాభిరామ వినర వేమ!

లక్ష్మియేలినట్టి లంకాధిపతిపురిసవరించు

లక్ష్మియేలినట్టి లంకాధిపతిపురి
పిల్లకోతి పౌఁజు కొల్లబెట్టె
కలసి వచ్చువేళ ఘనులౌదు రల్పులు
విశ్వదాభిరామ వినురవేమ!

లేని కాలమునకు లేమిమనము నొందుసవరించు

లేని కాలమునకు లేమిమనము నొందు
నీనిన పులిరీతి నెఱుఁగకుండు
కఠినబుద్ధి కిట్లు కలిమేమి గల్గురా
విశ్వదాభిరామ వినర వేమ!

లోన బయలుచేసి లోకంబు దెగటార్చిసవరించు

లోన బయలుచేసి లోకంబు దెగటార్చి
కులము గాలఁబెట్టి గుణము వదలి
చింతలోనిచింతఁ జేరిన యోగిరా
విశ్వదాభిరామ వినర వేమ!

లోను చూడఁజూడ లోకాభిరామంబుసవరించు

లోను చూడఁజూడ లోకాభిరామంబు
బయలు చూడఁజూడ బంధనంబు
తన్నుఁజూడఁజూడ తారక బ్రహ్మంబు
విశ్వదాభిరామ వినర వేమ!

లోను బదిలపఱచి లోనివికారముల్‌సవరించు

లోను బదిలపఱచి లోనివికారముల్‌
దలఁచి మెట్టువారు తెలియువారు
ఆకసమున వేడ్కనరయంగ నుందురు
విశ్వదాభిరామ వినర వేమ!

లోభి వానిఁ జంప లోకంబు లోపలసవరించు

లోభి వానిఁ జంప లోకంబు లోపల
మందు వలదు; వేఱె మతము గలదు
పైక మడుగఁ జాల భగ్గున పడి చచ్చు
విశ్వదాభిరామ వినర వేమ!

లోభమోహములును ప్రాభవములుదప్పుసవరించు

లోభమోహములును ప్రాభవములుదప్పు
దలఁచిన పనులెల్లఁ దప్పిచనును
తా మొకటి దలంప దైవమొక్కటిఁదల్చు
విశ్వదాభిరామ వినర వేమ!

లలితశివ తత్వపదమునఁసవరించు

లలితశివ తత్వపదమునఁ
గలసిన శివయోగియేల కలియును జనుల
జలబిందువు ముత్తియమై
కలియునె తొల్లింటి నీటఁగనరా వేమా!

లోకమందుబుట్టి లోకమందె పెరిగిసవరించు

లోకమందుబుట్టి లోకమందె పెరిగి
లోక విభవమోర్వలేక జనుడు
లోకమందు జనికి లోబడి చెడిపోవును
విశ్వదాభిరామ వినుర వేమ!


వేమన పద్యాలు
| | | | | | | | | | | | | | అం | అః | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | క్ష |