0001సవరించు

టీక వ్రాసినట్లేనేకులు పెద్దలు

లోకమందు జెప్పి మంచు

కాకులట్టి జనుల కానరీ మర్మము

విశ్వదాభిరామ వినుర వేమ!


వేమన పద్యాలు
| | | | | | | | | | | | | | అం | అః | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | క్ష |