ఐకమత్యమొక్క టావశ్యకం బెప్డుసవరించు

ఐకమత్యమొక్క టావశ్యకం బెప్డు

దాని బలిమి నెంతయైన గూడు

గడ్డి వెంట బెట్టి కట్టరా యేనుంగు

విశ్వదాభిరామ వినురవేమ!వేమన పద్యాలు
| | | | | | | | | | | | | | అం | అః | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | క్ష |