ఏక బ్రహ్మము నిత్యముసవరించు

ఏక బ్రహ్మము నిత్యము
వైకల్పితమైనయట్టి వస్తువులెల్ల
నేకత్వంబని యెఱిగిన
శోకము లేనట్టిముక్తి సులభము వేమా!

ఏకమయినవర్ణ మెఱిఁగినయోగికిఁసవరించు

ఏకమయినవర్ణ మెఱిఁగినయోగికిఁ
బరము నెఱిఁగిచూడ భావమొందు
నాకృతులును మఱియునన్నిటఁ దానౌను
విశ్వదాభిరామ వినర వేమ!

ఏడె యక్షరముల నీయంద మొందినసవరించు

ఏడె యక్షరముల నీయంద మొందిన
నందు నిందు ముక్తి యలరుచుండు
నందు నిందుఁ దెలియ నదియెపో బ్రహ్మంబు
విశ్వదాభిరామ వినర వేమ!

ఏమి గొంచువచ్చె నేమి తాఁగొనిపోవుఁసవరించు

ఏమి గొంచువచ్చె నేమి తాఁగొనిపోవుఁ
బుట్టువేళ నరుఁడు గిట్టువేళ
ధనము లెచటి కేఁగు దానేగు నెచటికి
విశ్వదాభిరామ వినర వేమ!

ఏరుదాఁటి మెట్ట కేగినపురుషుండుసవరించు

ఏరుదాఁటి మెట్ట కేగినపురుషుండు
పుట్టి సరుకుగొనక పోయినట్లు
యోగపురుషుఁడేల యొడలిఁ బాటించురా
విశ్వదాభిరామ వినర వేమ!

ఏవంక మనసు కలిగినసవరించు

ఏవంక మనసు కలిగిన
నా వంకకు నింద్రియంబు లన్నియు నేగు
నీ వంక మనసు కలిగిన
నే వంకకు నింద్రియంబు లేగవు వేమా!

ఏసూత్ర మరసిచూచినసవరించు

ఏసూత్ర మరసిచూచిన
స్త్రీ సూత్రం బదియుఁ గాక సిద్ధము కాఁగా
నా సూత్రముఁ స్త్రీ సూత్రము
నాసూత్రముఁ దెలియువాఁడు సాధుఁడు వేమా!


వేమన పద్యాలు
| | | | | | | | | | | | | | అం | అః | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | క్ష |