పుట:Srinadhakavi-Jeevithamu.pdf/121

ఈ పుటను అచ్చుదిద్దుతున్నప్పుడు సమస్య ఎదురైంది

114

శ్రీ నా థ కవి


సభివర్ణించుచు నీవిషయమువనే యీకింది పద్యములో సూచించి యున్నాడు.

 శా. పంచాగస్థిరమంత్రరక్షణకళా ప్రౌడుండు రాలాస • :
పొంచాలండు విరించి వంశజలధిప్రాలేయ సోముడు దో
శ్చందచ్చాపళ్ళపొణ: విజయేశ్వక్యుడు దిక్కామినీ
కాంచీమాక్తిత కీర్తిపెద్దవిభు సింగిండొక్క నాడీమ్ములన్ .

సింగనామాత్యుఁ డొక్కనాఁడు విద్వద్బృందము పరివేష్టింపం గొలువుండి సరససాహిత్య గోష్ఠీవినోదప్రసంగంబున శ్రీనాథుని గారవించి గంభీర వాక్ప్రౌడిమతో నిట్లు ప్రశంసించెను.


 బాహ్మీద త్తవర ప్రసాదుఁడవురు ప్రజ్ఞావి శేషారయా
జిహ్మ స్వాంతుఁడ విశ్వరార్చనకళాళీలుండ నభ్యర్తిత
బ్రహ్మాండాది మహా పురాణచయ తాత్పర్యార్ద నిర్ధారిత
బ్రహ్మ జ్ఞానకళానిధానమవు నీ భాగ్యంబు సామాన్యమే.

 క. జగము నుతీ పఁగ జెప్పితి
ప్రెగడయ్యకు 'నాయనుంగు బెద్దనకు కృతుల్
నిగమార్ధ సార సంగ్రోహ
మగు నానాయారాద్య చరితమాదిగబెక్కు ల్

సీ. కవిరాజరాజిత శేఖర హీరము కుటుంబ
శ్రీహీరకలశాబ్ధిశిశిరకరుడు
మామల్లదేవీ కుమారరత్నంబు చిం
తామణీమత్ర చింతనపరుండు


  • శ్రీ వేదము వేంకట రామశాస్త్రి గారు " పంచాంగ సిద్ధి మంత్ర రక్షణకళాప్రౌడను దానికెట్లర్థము వ్రాసి యున్నారు.

పంచాంగ = (సహాయులు, సాడషోపాయములు, దేశ కాల విభాగము ప్రాత ప్రతీకారము సిద్ధి అనెడి)యయుదంగముల చేత స్థిర= నిశ్చలమైన మంత్ర . లోచన హెక్క రక్షణ= కాపాడు- యొక్క కళా = విద్యయందు ప్రౌడుండు = డిదేఱిన వాడు మామిడి సింగనామాత్యుడు సోమ సిద్ధాంతమునకు వ్యాఖ్యానము చేసి యున్న సంగతి నెఱింగియున్న యెడలశ్రీశాస్త్ర్య్ల వారు పైరీతినధర్మమున వ్రాసి యుందురని తలంప జాలను