పుట:Soota-puraanamu(Thripuraneni ramaswamy chowdary).pdf/45

ఈ పుటను అచ్చుదిద్దుతున్నప్పుడు సమస్య ఎదురైంది

కృ త య గ ము .. త్రేతా యు గ ము ద్వాపర యు గ.ము, కలి యుగము (14) పొరశవుఁడు (18) హరిశ్చంద్రునకు సత్వటచ్చట యె త్తిపొడుపులపాపభూయిష్టమను నమి రౌద్రుఁడు.. పరిపాలన వ్రత మంట? | ముడుపుకల్గుచు నే యుం (కయున్న ది. "పితృయజ్ఞ (ఎ) క్షేత్రజుఁ డనఁగా గట్టి ప్రపంచమునకు నీతి | జెను. కులము ను బట్టి ముఖములయందు మా భర్త యిష్టముమీఁద బోధింప యత్న ములుగౌరవా గౌర వ ము లు తమ మాంసభకు జంకుతనముఁ జేయఁ|జరీ గేను. వచ్చుట కార్యము నొం(ణము. శాస్త్రాంగీకృత గౌఁ బుట్టిన బిడ్డఁడు | చేత్రఁజుఁడు, "కానీదఁజొచ్చెను. సంజయుఁ }మయినది. కులముం (బి) గూఢతన్ను ఁడు; నుఁడు గాఁగలపుత్రులుడు,విదురుఁడు,ఉగ్ర శ్రవబట్టి బహుళముగా గౌర మగనికి దెలియకుండజంధ ర స ం తా నముగనె సుల చరిత్రము సాకీ. శ్రీవారవములు చూపఁ కుమగనికీబుబిసఁడు- | తలంపఁబడిరి. నర మేధములు నరబడుచుండెను. . (సి) కానీనుఁడు; "పెండ్లి ఓ బలులుగా మారినవి.) దేశమునందు శ క్తి "కాకమునుపు జంకుమగ

  • నరకాసురుఁడు 16000 | పూజా మిషచేసర నికిఁ బుట్టినవాఁడు..

రాచకన్నియలఁ జెజ బలులు జరుగుచున్నవి. (4)సహోజుఁడు;గర్భి నుంచుట, జడభర Hతో నుండఁగఁ 'జై శుఁడు కాళికకు బలిగా యాడిన యా మేకుఁ కీ తీసికోని పోఁబడెను. ! (7