ఈ పుటను అచ్చుదిద్దుతున్నప్పుడు సమస్య ఎదురైంది

M. V. MOORTHI RAJU,

Mesmerist.

మొగసాటి వేణుగోపాలమూర్తిరాజు,

గ్రంథకర్త.