పుట:Kavijeevithamulu.pdf/703

ఈ పుటను అచ్చుదిద్దుతున్నప్పుడు సమస్య ఎదురైంది

రామగిరి సింగనకవి.

695

"సీ. అతఁడు తిక్కనసోమయాజుల పౌత్త్రుఁడై, కొమరారుగుంటూరికొమ్మవిభుని
     పుత్త్రి బిట్టాంబిక బుధలోకకల్పక, వల్లి వివాహమై వైభవమున
     భూసార మగుకోటభూమి కృష్ణానదీ, దక్షిణతటమున ధన్యలీల
     నలరు రావెల యనునగ్రహారము తన, కేకభోగంబుగా నేలుచుండి
     యందుఁ గోవెలఁ గట్టి గోవిందు నెన్న, గోపినాథుప్రతిష్ఠయుఁ గోరిచేసి
     అఖిలవిభవంబులందున నతిశయిల్లె, మనుజమందారుఁ డల్లాడమంత్రివిభుఁడు.

అని పరబ్రహ్మోపాసంబు నిష్టదేవతాభివందనంబును సుకవివిద్వజ్జన ప్రార్థనంబును కుకవిజనవాగ్బంధనంబును గురుచరణస్మరణంబును బరమభాగవతసంకీర్తనంబునుం జేసి కృతకృత్యుండనై తొల్లి హరిభక్తిరసావేశంబునఁ గతిపయాక్షరాభ్యాసచాపలంబునం జేసి విష్ణువిభవాభిరామకథాప్రభూతంబు లగుపద్మపురాణోత్తరఖండంబును భాగవతదశమస్కంధంబును దెలుంగున రచియించి.

ఇక్కవి నన్నయతిక్కనల నిర్వురిని మాత్రమే ఆంధ్రకవులలో వినుతించె. ఎట్లన్నను -

"గీ. వ్యాసవాల్మీకశుకకాళిదాసబాణ, హర్ష ణాదుల నార్యుల నాత్మనిలిపే
     సకలభాషారసజ్ఞుల సముల నన్న, యార్యతిక్కకవీంద్రుల నభినుతింతు."

కవివంశము.

భారద్వాజ గోత్రములో బ్రహ్మనమంత్రి.

|

గుండన్యార్యుఁడు.