ఈ పుటను అచ్చుదిద్దుతున్నప్పుడు సమస్య ఎదురైంది

శశి లేఖా కార్య స్థాన నము. జారిటవువో , మగ్రాస్. ఈ కార్యస్థానములో నీగ్రంథములు, వార్తాపత్రిక విక్రయింపబడును. 1. శశి లేఖ. ఇది గుసం||ల నుండి బ్రచురింపబడు నుంచి తెనుగు సొగాప గా పత్రిక - వారమునకు రెండు, ఆనగా, పతిమంగళ శుక్రవాకములలో ప్రచురింపబడు 'చున్నది. ది. సం|| నకు చందా పోషకులకు రు. 12--0---0లు, ఇతరులకు నం! 'గమునకు 6-00 ఆరు నెలల చందారు 300. 2. వాల్మీకి రామాయణము. ఆంధ్ర తాత్పర్య విశేషములుగల, యింత సరసమైన గ్రంధములను నిది ... కేవరును ముద్రించియుండ లేదు. రు... | ఆంధ్రతాత్పర్యముగల సం - అయోధ్యకాండ 21 స్కృత భారతములోని - 1 అగణ్య కాండ సభాపర్వము, కిష్కింధకాండ విరాటపర్వము 'సుందరకాండ శ్రీ రామానుజ భాస్యాను యుద్ధకాండ పొగముగ ఆంధ్ర తాత్య ఆంధ్రమహాభారత రత్న , ముగల భగవద్గీత - రైతు పత్రిక రెండు నా వాల్మీకి రత్నములు ల్యూములు , గట్టుపల్లి , శేషాచారులు, 1 8 5

I 8 • 10 ములు $ 4