ఈ పుటను అచ్చుదిద్దుతున్నప్పుడు సమస్య ఎదురైంది

012 0 0 2 0 విజయవిలాసము 10 10 1 8. 10 04 విజ్ఞాన చంద్రికా కాబుక్కు డిపో. చింతాద్రి పేట, మద్రాను. పద్యకావ్యములు. వరస భూపాలీయముక్యా) 012 ముద్రితి గ్రంధచింతామణి ? 1. లికో జైండు మయూఖము} రసిక ఉన మనోభిగామము సటీక హరిశ్చంద్ర నలో) : క్యాలికోరైండు , పాఖ్యానము , డిటో అట్ట బైండు ప్రబండరాజు సెంక టేశ్వర విజయ విలాసము. పేపరు 204 బైండు , మిత్రవిందా పరిణయము నీలాసుందనీ పరిణయము చంద్రాంగద చరిత్రము పారిజాతాపహరణము యాదవ రాఘవ పాండ, కళాపూనదయము వీయము) ప్రబంధ సంబంధ ఇంథని ద్విరేఫవర్ణదర్పణము బంధనము శ్రీకృష్ణాభ్యుదయము శృంగార నైషము పేపరు | ఆపడేంద్రగురు చరిత్ర శగత్తారావళి } డిటో అట చండు ఉత్తర హరిశ్చంద్రో పా! . 4 రాఘవ పాండవీయము 1 ఖ్యానము , క్యాలికో సం , నటీక శుద్ధాంధ్ర నిరోష్ఠ్య) ప్రశ్నో గ దీపము నిర్వచన కుశ చరిత్ర సీమ రాణి లక్షణా పరిణయము ప్రాస్థానిక పద్యావళి కోపనిషత్తు మను చరిత్ర ద్విపద భోగినీ దండకము చిత్రక ధాసుధాలహరి రంగారాయచరిత్ర... నా రాయణ కవిప్రణీతము , రుక్మిణీ పరిణయము ఆముక్తమాల్యద అట్ట బైండు) సుధద్రాసు, రఘు 10 08 0 10 జాండు , 0 8 10 ల.. 08 . . 0 4 04 C 1 ప్రభుభ క్తిగీతములు చంద్ర సిని విజయము 0 2 08 } 06 2 8 012