ఈ పుటను అచ్చుదిద్దుతున్నప్పుడు సమస్య ఎదురైంది

2

8
శతాబ్దపు, గుజ
20
-212
214
217
'244
-244
శతాబ్దపు గుజ
స్వారులకునాయ స్వారులనాయ
నేమి ప
"నమింకం
2

7
21
-216
18
2
248
249
9
నామంతులకు
సామంతులకు
చేసిన
చేసికొనిన
స్వాతంత్ర్యత స్వాతంత్ర్యము
'సాహాయ్యుఁడు సహాయుఁడయి
నుత్రుఁడు
ములునునగుసౌకర్య, ములునుకలుగ
ములకలు
వృత్తి
-258
పుత్రుఁ::ు.
276
2
278
18
16
చున్నవి
చున్నవి.
-287
295
314
316
319
14
10
19
13
6
18
16
రుఁడను
మును
ప్రభువు
కాగుగ హస్లీ ప్రభువు కొప్పనా" యొక్క
ప్రభువున గుపు త్రిక ప్రభుప్పు క
ములలో
ములో
రాచమందిరము రాజమండము
యెవ్వయును ఎన్వమును
320
323
331
332
340
319
357
366
9
1
నావికా గ్యము
నాపిగా నవ్యము
5
నన్నక్కు
'నీర్చుకొను
యుఫష్టము
5