పుట:Annamayya Keertanala Samagra Soochika.pdf/22

ఈ పుటను అచ్చుదిద్దుతున్నప్పుడు సమస్య ఎదురైంది

937.అలెదవో చూడర్ము అతివభావము నేడు .సెం.21. 323 : 484
938.అలెదవో చేత నీకు నపపగిెంచితి వల్లెవాట్ట .సెం.16 . 90 : 134
939.అలెదవో నాయకుడ అపుపడు నే జెపిపనద .సెం.24 . 100 : 149
940.అలెదవో నిలుచుక ఆతడునాిడు తెలెమిగా నినుిగూర్వి తెలుసుకోరాదా .సెం. 7. 346 : 566
941.అలెదె జవవని హరియుర్మున నదె .సెం.19 . 251 : 375
942.అలెదె నీ ర్మణి ఆయితి మై వునిద పెలుెగ .సెం. 11. 99 : 172
943.అలెదె మేడమీద్ నతివ వెలెవిర్య్యయ .సెం.19 . 369 : 552
944.అలెదెకో విజయధవజము జగమెలె జేకనియె నీతడు .సెం. 4. 244 : 363
945.అలెనా డెఱగవా ఆకెవో య్యకె పెలుెగా .సెం.24 . 305 : 456
946.అలెనాడే యిదెర్గమైతిమిగాని యిలిెదె దేవుని కృప య్యడ నునిద సుెండి .సెం. 3. 269 : 399
947.అలెవాడె గదెదమీద్ నెంగనలు గలువుగా .సెం.29 . 319 : 481
948.అలెవాడె నీవిభుడు ఆయము లెంట్ట వలపు .సెం.16 . 50 : 74
949.అలెవాడె భావిెంచరె అెంగన లిెంద్రు గూడి .సెం.19 . 231 : 345
950.అలెవాడెవో అతివరో కడు పెల్లనెన ముతాయల పేరులవాడు .సెం. 6. 4 : 5
951.అలెవాడే గదెదమీద్ నౌభళపుగుహలోన యెలెవారి గరుణ్తో నేలుకునాిడు .సెం. 4. 340 : 505
952.అలెవార్వ సర్సములాడుకనేరు వెలె .సెం.22 . 260 : 389
953.అలాెడ బడి వునిదా ఆడుద్నము .సెం. 13 . 209 : 349
954.అళగరి చకెన నళగరి వోయళగరి .సెం.19 . 306 : 457
955.అవధరిెంచ గద్యయ అనిిర్సములు నీవు తివురుచునబెబనిదె .సెం. 7. 260 : 423
956.అవధరిెంచవయయ అనుమాన మిక నేల చివురు .సెం. 11. 3 : 4
957.అవధరిెంచవయాయ అట్టు కలకాలము .సెం.22 . 335 : 502
958.అవధరిెంచవయాయ ఆపె సేసే చేతలు .సెం.26 . 178 : 254
959.అవధరిెంచవయాయ ఆపెకలికిచేతలు .సెం.23 . 308 : 461
960.అవధారు చితిగిెంచవయాయ య్యకెదకుె .సెం.22 . 308 : 462
961.అవధారు చితిగిెంచు మెంగన ప్రాణేశుడవు యివల .సెం. 12 . 171 : 299
962.అవధారు చితిగిెంచు హనుమెంతుడు వీడె భువిలోన గలశపుర్ హనుమెంతుడు .సెం. 4. 330 : 490
963.అవధారు దేవ హరికుల రామ వివిధమై నీబెంట్ట వెలయుచునాిడు .సెం. 3. 97 : 144
964.అవధారు పరాకు సేయకు మపరాధముగా నెంచకు, వివరిెంపగ నీవే గతి విష్ణుడ మనిిెంచగదే .సెం. 2. 197 : 295
965.అవధారు ర్ఘుపతి యెంద్రిని జితిగిెంచు యివల నిెండె గలు విదె నదె సముఖా .సెం. 3. 331 : 492
966.అవధారు వినవయాయ అెంగనతగవులు .సెం.29 . 342 : 515
967.అవధారు సకలలోకైకనాథ సువర్ురూపమైన సుగ్రీవనార్సిెంహా .సెం. 3. 339 : 504
968.అవసర్ము గాదు అెండకు జనకుర్వ యివల .సెం.16 . 207 : 310
969.అవాపిసకలకాము డనుమాట నీకు జెల్లె, వివేకిెంచ బురుషార్ధవిధి మాయెందేద .సెం. 3. 69 : 103
970.అవి నాకాగిట నమరీనా జవళ్మాటలకు .సెం.26 . 54 : 75
971.అవి నామీద్ బెటుకు మపపటి నీవు .సెం.25 . 151 : 225
972.అవి యెట్టవెంటి ర్హసయములో సవర్ని సతులకు ఝలెన మేను .సెం. 5. 90 : 132
973.అవి యేటి యేకాెంతాలో అడుగవయాయ .సెం.29 . 208 : 311
974.అవి యేమర్కుమీ అనర్వ నీరు తివిరి విభుని .సెం.20 . 198 : 296
975.అవిగో నావినిపము లనిియు నెందె వునివి .సెం. 14 . 279 : 482
976.అవియు నవియు మరునముులే కావా .సెం.24 . 158 : 236
977.అవియు నాకు బ్రధమాచారుయలు, తవిలి య్యనపము మిము ద్లపిెంచుగాన .సెం. 2. 280 : 416
978.అవియేపో నేడు మాతో నెంటినేసేసే తపములు .సెం.24 . 127 : 190
979.అవుగాము ల్లరిగిెంచు మెంతేచాలు .సెం.22 . 10 : 14
980.అవునయయ నీసుదుద లట్టవెంటివి జవళ్తో .సెం.19 . 14 : 20
981.అవునయయ మెంచివాడ వెంతే కాదా ర్వళ్ బరుగు .సెం. 12 . 228 : 398
982.అవునయయ మెంచివాడ వెందుకు దొర్కెంటివి .సెం. 13 . 211 : 352
983.అవునయయ మెంచివాడ వనిిటా నీవు .సెం.23 . 93 : 139
984.అవునయాయ దొర్వౌదువనిిటా నీవు వివర్ముతోడి ననుి .సెం. 8. 49 : 81
985.అవునయాయ మెంచివాడ వౌదువయాయ యివలా .సెం.23 . 339 : 507
986.అవునే భాగయవెంతురాల వైతివే నీవు వివరిెంచి .సెం.18 267 : 399
987.అవునే యిెంతేసి సేసేవపుడే నీవు చవులుసేసి యిచేిద జవవనమే కాదా .సెం. 8. 109 : 186
988.అవుర్వురా బాలుడ్ల ఆయమెంట్ట విెంతలోన .సెం.27 . 83 : 123