పుట:Annamayya Keertanala Samagra Soochika.pdf/18

ఈ పుటను అచ్చుదిద్దుతున్నప్పుడు సమస్య ఎదురైంది

 
729.అపపటి కోపాన ననీి నెంటి నేను తపుపలనీి .సెం. 14 . 22 : 35
730.అపపటి గసర్నేల ఆసోద్మా తపపక .సెం.24 . 347 : 519
731.అపపటి తారుకాణ్ లౌనో కావో తపపక .సెం.25 . 111 : 166
732.అపపటి దా మెంచివాడ ననుకనుచు చెపపర్వ .సెం. 11. 283 : 494
733.అపపటి ననుి నేనే ఆడుకోరాదు గాక ఇపుపడిట్టు .సెం. 12 . 135 : 236
734.అపపటి ననేిలడిగే వౌనోకాడోయెంటా .సెం.20 . 252 : 377
735.అపపటి నముడు తనుి నట్ట పెెండి లాడేనెంటా .సెం. 9. 125 : 218
736.అపపటి నవేవవు ప్రహాెద్వర్దా అపపనపు .సెం.25 . 220 : 329
737.అపపటి నా తామక మట్టుెండె గాక మరి .సెం.16 . 96 : 143
738.అపపటి నాకే వలతు నెందువు నీవు చిపిపల .సెం.20 . 116 : 173
739.అపపటి నాతో నీవు ఆడ వల్లనా కపప నేల .సెం. 11. 67 : 116
740.అపపటి నాతో మాటాడీ నదవో తాను .సెం.24 . 199 : 297
741.అపపటి నామీద్నే యపరాధాలా తపుపలు .సెం.25 . 266 : 397
742.అపపటి నాసపడేవు అెంగనలకు పిపిపగా .సెం.16 . 11 : 16
743.అపపటి నిచిక మాడే వట్టు నాకు తపపని బెంకని .సెం. 11. 165 : 287
744.అపపటి నీ నేర్మికి నద చాలునా చెపప .సెం.23 . 249 : 373
745.అపపటి నీ సుదుదల్లలె అడుగ బుతెిెంచె ననుి .సెం.26 . 387 : 558
746.అపపటి నీచెలు వెంతయును కుపపలు .సెం.24 . 70 : 104
747.అపపటి నీచెలులచే నాగడ్లన బడనేల .సెం. 13 . 305 : 507
748.అపపటి నీపెంతముల కెంటిగాక యెపుపడూ .సెం.20 . 19 : 27
749.అపపటి నతిము జూజమాడేవు పరాకున .సెం.19 . 379 : 566
750.అపపటి నర్గనట్ట ఆడనునాిడు చెపేపగాని .సెం. 14 . 58 : 96
751.అపపటి నేనే కోపి నెందురు మీరు చెపపరాని .సెం. 11. 270 : 470
752.అపపటి నొడబాట్టల అతడయ్యయ నే నయేయ .సెం.20 . 177 : 264
753.అపపటి బెంతాలాడే వాపెతోడను ఇపుపడే .సెం.28. 208 : 314
754.అపపటి బలిమి సేసే ర్య్యయ మీరు వుపుప .సెం.26 . 62 : 86
755.అపపటి బీర్ముతోన అట్టు వుెండుదువు గాక పిపిప .సెం. 11. 169 : 294
756.అపపటి మముు జెనకే వాసోద్కాడవు నీవు .సెం.21. 236 : 354
757.అపపటి మాటలు నీతో నాడే గాక కపిపన నీ మేను .సెం.16 . 233 : 348
758.అపపటి మాతోడి పెందు లాసపడేవు .సెం.28. 203 : 306
759.అపపటి మానవు నాపై నానవెట్టువు .సెం.23 . 395 : 592
760.అపపటి మానవు బిెంకా లౌనయాయ కపేపవు .సెం.20 . 102 : 152
761.అపపటి మానవు బీరా లెంద్రిలోనా .సెం.23 . 244 : 365
762.అపపటి మానవు వెెంగే లదేమే నీవు కుపపలై .సెం.19 . 234 : 350
763.అపపటి మానవు వేసా లెంతేకాక చెపప .సెం.16 . 75 : 111
764.అపపటి మానవుబీరాల దేమే నీవు యిపుప డేమి .సెం. 11. 180 : 313
765.అపపటి యెెండ చెమటలట్టు వుెండీనా నపుప ద్పప బెంకేవు నే నఱెంగనా .సెం. 5. 18 : 26
766.అపపటి వతుిరుగాని ఆడనుెండి య్యడకు .సెం.24 . 385 : 576
767.అపపటి వావు లడిగీ నదదరా వీడు చెపపరాని .సెం.16 . 371 : 555
768.అపపటి సుఖమేకాని యటమీదెెంచుకనడు ఉపపతిలుె జీవుని వుదోయగా లిటిువి .సెం. 4. 190 : 284
769.అపపటికపుపడే కాక ఆస లిెంతేలే కపుపర్మే .సెం.20 . 95 : 141
770.అపపటికోప మిెంచుకే ఆపగలేవైతివి .సెం.20 . 299 : 447
771.అపపటిగురుతుల్లలాె నట్టు వునివి దెపపర్మున .సెం.21. 274 : 410
772.అపపటినని కసరీ నదవో ఆపె నపుపన .సెం. 9. 128 : 223
773.అపపటినాతనినేమి యనేవు సుమీు కుపపలైన వలపుల .సెం. 7. 31 : 49
774.అపపటినాతో నేల అమర్మాట లాడేవు తిపపరాని .సెం. 11. 28 : 48
775.అపపటినుెంటియు జెపేపవాసుదుదలు అపుపడే అనిియువిెంటినాసుదుదలు .సెం. 8. 56 : 94
776.అపపటినుెండి సిగుుతో నవవలిమోమైవునిద చెపపరాని .సెం. 7. 116 : 190
777.అపపటినుెండియు విభుడట్టు తపపక చూచ్చ యిపుపడిట్టు రాగద్వె యియయకని .సెం. 7. 338 : 553
778.అపపటినేల దూర్వర్వ అతనినో చెలులాల .సెం. 14 . 178 : 307
779.అపపటినేల పిలిచే వాసల నేల పెట్టువు .సెం.22 . 231 : 346
780.అపపటిమానరుబీరాలెంతే కాదా .సెం. 14 . 144 : 247