పుట:Annamayya Keertanala Samagra Soochika.pdf/17

ఈ పుటను అచ్చుదిద్దుతున్నప్పుడు సమస్య ఎదురైంది

 
677.అనిియు నెందె యునివి అదగో మాట .సెం.19 . 332 : 496
678.అనిియు నడుగవే నేనే మఱచితి నవి హరి నీకే తెలిపినవి మనిిెంచి నా కీజను మొసగితివి .సెం. 2. 127 : 189
679.అనిియు నాయెందే కెంటి ననిిటివాడ్ల నేనే ముని నాభావముతో ముడిచివేసినద .సెం. 3. 255 : 379
680.అనిియు నాలో నుెండగ నవవల నేమి చూచేము యెనిడు గాననిమాయ యెర్గవో మనసా .సెం. 4. 127 : 190
681.అనిియు నీ వెఱుగుదు వద్దమాడ నే నీకు .సెం.20 . 237 : 355
682.అనిియు నీతనిమూల మాతడే మాపాల జికెె, కనుిల మావేడుకకు కడయేద యికను .సెం. 3. 24 : 35
683.అనిియు నీయెందే అమరెనట కనిియ .సెం.24 . 5 : 7
684.అనిియు నీవలె నిెంతే సాయ నయాయ నిని .సెం. 11. 285 : 496
685.అనిియు నీవెరుగుదువనే దక నేమునిద .సెం.18 357 : 534
686.అనిియు నే నఱుగుదు నెంత బడలకు నీవు .సెం. 13 . 295 : 492
687.అనిియు నే నఱుగుదు నెందుకేమి సని .సెం.26 . 114 : 162
688.అనిియు నేనఱుగుదు ననుకనేరా .సెం.27 . 17 : 24
689.అనిియు నేరుచుకనాి డలవాట్ట యాతనికి .సెం. 11. 93 : 161
690.అనిియు మర్చి నీవాడిన టాెడుట గాక .సెం. 13 . 285 : 475
691.అనిియు మరు డెఱుగు నౌనే తాను .సెం.22 . 35 : 51
692.అనిియు మీలోనమరు నిక యినిియు .సెం.16 . 279 : 418
693.అనిియు వేడుకలై యపపటికి నుెండుగాక .సెం. 14 . 207 : 357
694.అనిియు వేసాలే మీకు నలుకేడద .సెం.26 . 234 : 333
695.అనిియును ద్ల ఆచారాయధీనము చెనుి మీఱ హరిపాద్సేవసేయు మనసా .సెం. 2. 61 : 90
696.అనిియును నతని కృతయములే .సెం. 1. 13 : 20
697.అనిియును నొకెజాడే యనవచుినా .సెం.24 . 76 : 113
698.అనిియును హరినేనేయటమటాలే యివి పనిిన సుజాానికి బయలై తోచు .సెం. 2. 51 : 75
699.అనిివిధములు దానై యాతుమలో మరి వీడే పనిిన య్య పర్మాతుభావనే మా బ్రదుకు .సెం. 4. 35 : 51
700.అనిివినిపములును అెందులోనే వునివి .సెం.24 . 313 : 468
701.అనిివిభవముల అతడితడు కనుిలు వేవేలుగల ఘనుడితడు .సెం. 4. 376 : 554
702.అనీి నీ వలెనే ఆపె యిెంత నవెవ గాక .సెం.16 . 53 : 78
703.అనీి మెచియ్యయని అెందుకేమే నినిటి .సెం.25 . 176 : 263
704.అనేిసి నాకునాకే ఆడుకోరాదు యెనుికమీు నామాటలితవైన యపుడు .సెం. 8. 55 : 93
705.అపరాధిని నే నైనాను, కృపగలవారికి గపటము లేదు .సెం. 2. 218 : 326
706.అపు డేమన నేమను మనను తపమే విర్హపు దాపమన .సెం. 6. 71 : 97
707.అపుడే నీకు లోనైతి నిదే నీర్వమిక .సెం.23 . 397 : 595
708.అపుడే లోనైతి నీతో నడడమాడేనా నీ .సెం.27 . 165 : 244
709.అపుడైనా నాపె చెపిపనట్టులాె జేయవదాద .సెం.24 . 285 : 426
710.అపురూపమైన మోహము దాచి యిట్టవెంటి కపటపు నటనలు గడియిెంచనేలే .సెం. 5. 88 : 128
711.అపప జెల్లెెండె మిెంతే ఆతడు నవీవ నెంతన .సెం.26 . 69 : 97
712.అపపట నుెంటి గోప మాప లేను వొపుపగ .సెం. 11. 125 : 217
713.అపపట నుెంటి నుెందాన నౌగాద్నవు నీవు .సెం.16 . 125 : 187
714.అపపట నుెండి చూచేమాపెనే నీయెదుటను .సెం. 14 . 151 : 259
715.అపపటనుెండి నవీవ నాతడు నీతో యిపుపడు .సెం.28. 304 : 464
716.అపపటనుెండి నాకు నెందుకే వేడుకోబట్టు .సెం.29 . 38 : 56
717.అపపటనుెండి నీవు ఆపెతోనే మాటాడేవు .సెం.22 . 116 : 173
718.అపపటనుెండి వెర్గయ్యయ మి మిుద్దరి జూచి .సెం.29 . 77 : 115
719.అపపటనుెండియు జూడ ర్ములాల .సెం.24 . 101 : 151
720.అపపటపపటి వేడుక లివె చూతురుగాక .సెం.16 . 272 : 407
721.అపపటపపటికి బాగా లెందయయ వల్ల మనకు .సెం. 11. 215 : 374
722.అపపటి కపపటి మాట లెంటి మిెంతే వు పపలి .సెం. 9. 97 : 168
723.అపపటి కపపటి మాట లెంతె చాలు .సెం. 9. 40 : 69
724.అపపటి కపుపడే కాక అెంతయేటికి .సెం.21. 3 : 4
725.అపపటి కపుపడే చెపేప మెందుకేమి నొపుపలు .సెం.20 . 172 : 257
726.అపపటి కాతాళాన నెంటిగా నినుి .సెం. 14 . 184 : 316
727.అపపటి కాతాళాన నెందుముగాక తిపపబోతే నీగుణాలు తీరౌనా మాకు .సెం. 8. 155 : 267
728.అపపటి కిపుపడు మాట లవియేల తడవేవే .సెం.20 . 386 : 578