పుట:Annamayya Keertanala Samagra Soochika.pdf/11

ఈ పుటను అచ్చుదిద్దుతున్నప్పుడు సమస్య ఎదురైంది

 
365.అట్టుకాని రారాదా అదయు జూతువుగాని .సెం.25 . 211 : 315
366.అట్టుకానీ అెందుకేమి అవునోయి తొటిు .సెం.26 . 234 : 334
367.అడర్ శ్రావణ్బహుళాషుమి నే డితడు నడుర్వయి జనియిెంచినాడు చూడగద్ర్వ .సెం. 4. 107 : 160
368.అడవి చెెంచెతలము అెంతేసి నేర్ము నడుమ .సెం.27 . 168 : 249
369.అడవిచాట్టన నుెండి యాటదానను ననుిడి కిెంచే వేరా నీ వుడుకునను .సెం. 6. 70 : 96
370.అడిగినా జెపపదు అెంగన తనచేతలు సుడి .సెం.28. 51 : 76
371.అడియ నడియనయయ యఖిలలోకైకనాథ తడతాకులుతాపత్రయము మానుపుటకు .సెం. 4. 279 : 416
372.అడియాలాల్లలె నిెండె నెంపరాదా నీ .సెం.19 . 325 : 486
373.అడుకులు చకిెలాలు ఆనవాలు నురుగులు వడపపుప మొద్లుగా వాముల కలదులు .సెం. 4. 18 : 27
374.అడుగగ సిగుయ్యయ నెందుకే నేడు చిడిముడి .సెం. 12 . 86 : 150
375.అడుగగరాదు నినుి అడుగకుెండగరాదు .సెం.29 . 273 : 410
376.అడుగడుగుకు నీ వాడగాను మా బడలికెంతయు దోయ పెండర్ెంగిరాయ .సెం. 5. 149 : 219
377.అడుగరాదా బుదద ఆపెనే నీవు కడనుెండే .సెం.23 . 300 : 449
378.అడుగరే ఆతననే అవునో కాదో వెడ వెడ .సెం.26 . 220 : 313
379.అడుగరే చెలులాల అెంతేసి నేనర్గ బడివాయడ్లసలకో పెంతాలకునో .సెం. 8. 78 : 132
380.అడుగరే చెలులాల ఆతడు వాడే యెడసితే .సెం. 11. 282 : 492
381.అడుగరే చెలులాల ఆతని నీసుదద తడవితే .సెం. 14 . 25 : 41
382.అడుగరే చెలులాల ఆతని మీరు అడరి .సెం.16 . 68 : 101
383.అడుగరే చెలులాల ఆతనినే య్య మాట యెడయని .సెం. 12 . 272 : 475
384.అడుగరే చెలులాల ఆతనినే య్యమాట .సెం.19 . 303 : 452
385.అడుగరే చెలులాల ఆతనినే య్యమాట తడవి .సెం. 11. 265 : 462
386.అడుగరే చెలులాల ఆమాట్ట ఆతని విడువక .సెం.26 . 56 : 78
387.అడుగరే చెలులాల ఆసలేల పెట్టుని యెడయక .సెం.19 . 148 : 221
388.అడుగరే మీ ర్యిన నెంగనలాల విభుని .సెం. 12 . 151 : 264
389.అడుగరే యకెలాల ఆతని మీర్ెంద్రు .సెం.29 . 118 : 177
390.అడగరో యాతనినే అెంగనలాలా గుడికని .సెం. 13 . 82 : 136
391.అడగరో య్యమాట అనిియు జెపేపగాని తడబాట్ట నవువలకు తానోపగలడ్ల .సెం. 7. 285 : 465
392.అడగరో య్యమాట అవునో కాదో .సెం.23 . 39 : 57
393.అడగరో య్యమాట అవునో కాదో బడిబడి .సెం.24 . 297 : 445
394.అడగరో య్యమాట ఆతని మీర్ెంద్రును .సెం.24 . 333 : 498
395.అడుగరో యీసుద్ధి ఆతనిని తడవడు .సెం. 13 . 94 : 157
396.అడుగరో యీసుద్ధి ఆతనినే చెలులాల చిడిముడి .సెం. 12 . 98 : 170
397.అడుగరో యీసుద్ధి యౌనో కాదో పడతులాల .సెం.23 . 185 : 276
398.అడుగర్వ విభు నివె యైతె గనక విడువక మాయిెంటికి విచేియు మనవే .సెం. 8. 152 : 261
399.అడుగరో చెలులాల ఆతనినే య్యమాట .సెం.19 . 199 : 298
400.అడుగరో ర్మణ్యడు అెండనిదే వునివాడు .సెం. 13 . 28 : 47
401.అడుగలే చెలులాల ఆతనినే య్యమాట బడి .సెం.26 . 263 : 376
402.అడుగవయాయ వర్ము లాపె నేమైనా నీవు .సెం.16 . 346 : 518
403.అడుగవే చెలియా ఆతని నీవు యెడయక .సెం.28. 85 : 126
404.అడుగవే నాగుణ్ము అద తానే యెరుగును .సెం.26 . 406 : 585
405.అడుగవే యిెంకాను ఆతనినే వొడివట్టు .సెం. 13 . 313 : 520
406.అడుగు వెటిుతే నీ కాపెమీ దాన .సెం.16 . 180 : 269
407.అడుగువెటిుతే నీకు ఆకెపాద్మాన సుమీు .సెం.19 . 376 : 562
408.అడడ మాడకు వము నీ వాతనితోను వొడ్లడర్ .సెం. 11. 256 : 448
409.అడడము చెపపగరాదు అవుగాద్నరాదు, వొడిడన ద్నుభవిెంచే దోపిక జీవులద .సెం. 2. 330 : 490
410.అడడమురామైతిమని అట్టు మమేుల దూర్వవు .సెం.25 . 56 : 84
411.అడడములేనినాలిక నాడుదురుగాక భూమి దొడడవా డేమిసేసినా దోస మెందు నేద .సెం. 4. 60 : 89
412.అణ్యమాత్రపు దేహి నెంతే నేను ముణిగెద్ లేచెద్ ముెంద్ర్ గానను .సెం. 3. 234 : 347
413.అణ్యర్వణ్య పరిపూర్ుమైన రూపము, అణిమాదసిరి యెంజనాద్రిమీద రూపము .సెం. 2. 291 : 432
414.అణ్యర్వణ్యపరిపూరుుడైన శ్రీవలెభుని బ్రణ్యతిెంచువారువో బ్రాహులు .సెం. 1. 244 : 365
415.అత డెెంత నీ వెెంత అమురో నీవు .సెం.29 . 255 : 382
416.అతడు గలితే జాలు అనిిపనులను మేలే .సెం.25 . 277 : 414