పుట:Andhrula Charitramu Part-1.pdf/417

ఈ పుటను అచ్చుదిద్దుతున్నప్పుడు సమస్య ఎదురైంది
6- వ గ్రంథము
200పటములు. పదార్ధ విజ్ఞాన శాస్త్రము. 400పుటలు

దీనిని ఇంగ్లీషులో (physics) అనియెదరు. ఇందు (1) రైలు బండ్లు నడుపువిధము. (2) టిల్లిగ్రాం పోవువిధము, (3) ఆకాశములో మెరుపునుపట్టి తెచ్చి ఇంట్లోవానిచే దీపము ... విధము, (4) గిల్టుచేయట మొదలయిన శాస్త్రీయ‌విషయములు ... తెలుగుమాటలలో వర్ణింపబడినవి. ఇప్పుడు స్కూళ్లలో చెప్పవలసిన విషయములు ,,,,, వర్ణింపబడినవి. కావున గ్రాంటుకావలసిన స్కూలు దీనిని తప్పక తెప్పించుకొనవలయును. క్యాలికో బైండు, గ్రంథకర్త ఎం....

మా చందదారులుకు పోస్టేజీసహా ..0 14 0

ఇతరులకు అంచెకూలిగాక 1 5 0

7- వ గ్రంథము.
230పుటలు రసాయన శాస్త్రము. 75పటములు.

మనపూర్వులు ... ఈ శాస్త్రమును అభ్యసించిరి. ... తెలియుటకై ఈ గ్రంథము వ్రాయబడినది. .. దేశము ధనసంపన్నతతో తులతూగుటకు ఇట్టిపుస్తకము.. ఈ గ్రంథము చదువుటకు ఒక వల (అద్భుతకథ) .. . 75పటములును క్యాలికోతో మిక్కిలి మనోహరముగా బైండు చేయబడినది.

ఈ గ్రంథమునందు హిందూరసాయన శాస్త్రముయొక్క చరిత్ర కూడ రసవంతముగ వ్రాయబడినది.

ఈ శాస్త్రమునం ... వేమూరి విశ్వనాధశర్మ బి.ఎ గారిచే ఈ గ్రంథము వ్రాయబడినది.

మా చందదారులుకు పోస్టేజీసహా ..0 13 0

ఇతరులకు పోస్టేజి గాక 1 4 0